ข่าวภูมิภาค

หัวข้อ วันที่
icon 61 แรงงานจังหวัดนครนายก ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชน” 16/09/2019
icon 62 สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก ออกให้บริการโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดดอนแก้ว บ้านแม่ตาวแพะ หมุ่ที่ 3 ตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 16/09/2019
icon 63 สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบรีเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ “ทิศทางเศรษฐกิจไทยกับการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดนนทบุรี” ณ ห้อง Richmond Ballroom 2 ชั้น 4 โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี 16/09/2019
icon 64 แรงงานจังหวัดระยอง ร่วมเป็นวิทยากรให้คำแนะนำในการประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินกิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) ทุกกลุ่มวัย จังหวัดระยอง ปี 2562 ณ ห้องสร้อยเพชร โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง 16/09/2019
icon 65 สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการสัมมนาและร่วมแถลงข่าว “สัมมนาเรื่องการเพิ่มผลิตภาพ SMEs ด้วยแขนกลและระบบอัตโนมัติเพื่อขับเคลื่อนสู่อุตสาหกรรม 4.0” 16/09/2019
icon 66 สรจ.ประจวบคีรีขันธ์ จัดโครงการศึกษาดูงาน การจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 16/09/2019
icon 67 สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี จัดประชุมแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบลจังหวัดปทุมธานี เพื่อสรุปผลการทำงานที่ผ่านมา และการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2563 16/09/2019
icon 68 สำนักงานแรงงานมุกดาหาร ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วมร่วม(ถังขยะไม่มีวันเต็ม) ณ ศาลาอเนกประสงค์ สำนักงาน กศน. จังหวัดมุกดาหาร 16/09/2019
icon 69 สรจ.ประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ณ บริเวณหน้าสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ หน้าศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 16/09/2019
icon 70 สรจ.หนองบัวลำภู ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติจังหวัดหนองบัวลำภูประจำปี 2562 13/09/2019
icon 71 สรจ.สระบุรี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 5/2562 13/09/2019
icon 72 แรงงานจังหวัดยะลา ร่วมพิธีเปิดโครงการสร้างงานและจ้างงานเร่งด่วน ปี 2562 13/09/2019
icon 73 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาด้านแรงงานระดับอำเภอ จังหวัดยะลา 13/09/2019
icon 74 แรงงานจังหวัดปัตตานี ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2562 13/09/2019
icon 75 แรงงานจังหวัดนนทบุรี นำทีมเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี และอาสาสมัครแรงงานอำเภอไทรน้อย ออกพื้นที่ร่วมกับจังหวัดในโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปี พ.ศ. 2562 13/09/2019
icon 76 แรงงานจังหวัดยะลา ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดกิจกรรมแข่งขันทักษะอาชีพเพื่อสร้างความสัมพันธ์ศูนย์พระราชทานจังหวัดชายแดนภาคใต้ 13/09/2019
icon 77 สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ผ่านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 13/09/2019
icon 78 สำนักงานแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ รอบที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ร้านสัปปายยะ สหคลินิก อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 13/09/2019
icon 79 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดสมุทรสาครร่วมจัดกิจกรรมจังหวัดสมุทรสาครเคลื่อนที่ 13/09/2019
icon 80 แรงงานพิจิตร มอบเกียรติบัตรแก่บุคคลที่ผ่านการคัดเลือกและสมควรประกาศเชิดชูให้เป็นบุคคลภายในองค์กรที่มีคุณธรรม ด้าน "ความพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร 13/09/2019
icon 81 น.ส.ปาริชาติ สวนใจ แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ รักษาราชการแทน แรงงานจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับอำเภอจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 2/2562 13/09/2019
icon 82 สรจ.นครสวรรค์ ได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณธรรมดีเด่น ของสำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ 13/09/2019
icon 83 5 เสือแรงงานจังหวัดหนองคาย ร่วมงานสภากาแฟ ประจำเดือนสิงหาคม 2562 และรับมอบโล่โครงการสภากาแฟ (Morning Talk) 13/09/2019
icon 84 นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดปัตตานี ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดปัตตานีออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชนถึงในระดับพื้นที่/ชุมชน ณ ศูนย์การค้าบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด สาขาปัตตานี 13/09/2019
icon 85 แรงงานจังหวัดสระบุรี และนายวีรจิตต์ สิทธิชัย นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ได้เข้าร่วมพิธีบันทึกข้อตกลงฯ และเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ 13/09/2019
icon 86 สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมโครงการประสานการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่ โดยอาสาสมัครแรงงานแบบสัญจร รุ่นที่ 4 (อ.เมือง) ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล อำเภอเมือง 13/09/2019
icon 87 แรงงานจังหวัดชุมพร ร่วมพิธีเปิดโครงการ พม. ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ 12/09/2019
icon 88 สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก ร่วมการสัมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนา เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ก้าวสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน : TAK SEZ Moving Forward” 12/09/2019
icon 89 นายแพทย์สุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน ตรวจเยี่ยมและติดตามงานนโยบายสำคัญกระทรวงแรงงาน ของส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิจิตร 12/09/2019
icon 90 สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย เข้าร่วมงาน “เว้าจาพาข้าวงาย” ครั้งที่ 9/2562 ประจำเดือนกันยายน 2562 ณ โรงแรม ฟอร์ร่าฮิลล์ รีสอร์ท ตำบลเสี้ยว อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 12/09/2019