ข่าวภูมิภาค

หัวข้อ วันที่
icon 181 สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ. ศ. 2551 พ. ศ. 2562 ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมเจริญธานี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 26/08/2019
icon 182 สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมการตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการแบบบูรณาการ ณ บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สาขาอุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานี 26/08/2019
icon 183 สรจ.ชุมพร ร่วมชุดปฏิบัติการตรวจสอบ ปราบปราม จับกุมและดำเนินคดีนายจ้าง/สถานประกอบการและแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย 26/08/2019
icon 184 สรจ.ประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยอาสาสมัครแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ บริเวณสวนราษฎร์ภักดี เขื่อนย่านซื่อ (อ่างเก็บน้ำคลองบึง) 26/08/2019
icon 185 แรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมพิธีเปิดงานโครงการภูมิปัญญา OTOP นนทบุรี สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ก้าวนำสู่อาเซียน ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเวสต์เกต อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 26/08/2019
icon 186 แรงงานจังหวัดสระบุรี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติกาป้องกันและปราบปรามกาค้ามนุษย์จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 3/2562 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 26/08/2019
icon 187 สรจ.สระบุรี เข้าร่วมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2562 กิจกรรม : อบรมให้ความรู้เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านยาเสพติดตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2562 26/08/2019
icon 188 แรงงานจังหวัดสระบุรี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อพิจารณาการจัดทำศูนย์ข้อมูลสาสนเทศด้านการพัฒนาแรงงาน 23/08/2019
icon 189 สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย อบรมให้ความรู้สถานประกอบการในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและส่งเสริมกิจกรรมโครงการ To be number one ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 6 ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงราย 23/08/2019
icon 190 สำนักงานจังหวัดตาก ออกให้บริการโครงการอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ เพื่อออกหน่อยพบปะเยี่ยมประชาชนเพื่อรับฟังความเดือนร้อนและมอบทุนการศึกษาถุงยังชีพ และผ้าห่ม ให้กับประชาชน 23/08/2019
icon 191 นายบำรุง รื่นบรรเทิง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีถวายสักการะและพิธีเปิดโครงการ “101 อาชีพ” เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 23/08/2019
icon 192 แรงงานจังหวัดลำปาง มอบใบประกาศเชิดชูเกียรติบุคคลในองค์กรที่มีคุณธรรมของสำนักงานแรงงานจังหวัดลำปางให้แก่นางเรณู สันบุญเป็ง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน โดยเป็นบุคคลที่มีความประพฤติปฏิบัติที่ดียึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม 23/08/2019
icon 193 สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวง ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดปัตตานี 23/08/2019
icon 194 แรงงานจังหวัดสระบุรี ร่วมโครงการ ​101 อาชีพเฉลิมพระเกียรติ​ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก​ กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พื้นที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ​ ณ​ บริเวณวัดกองทอง​ ตำบลดอนทอง​ อำเภอหนองโดน​ จังหวัดสระบุรี​ 23/08/2019
icon 195 สรจ.สระบุรี เข้าร่วมบูรณาการติดตามและประเมินผลการส่งเสริมความปลอดภัยให้แก่เครือข่ายแรงงานนอกระบบ ณ กลุ่มพรมเช็ดเท้าวัดดาวเสด็จ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 23/08/2019
icon 196 น.ส.ปาริชาติ สวนใจ แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ รักษาราชการแทน แรงงานจังหวัดลพบุรี ร่วมกิจกรรม "ผู้ว่าฯ พาแต่งไทย หิ้วปิ่นโต เกื้อกูลพระพุทธศาสนารักษาสิ่งแวดล้อม" ณ วัดวาสนวราราม อำเภอบ้านหมี่ 23/08/2019
icon 197 สรจ.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมจัดนิทรรศการ เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2562 23/08/2019
icon 198 สรจ.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมตรวจบูรณาการจัดการแรงงานปัญหาต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง 23/08/2019
icon 199 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 11/2562 ณ สวนราษฎร์ภักดี (เขื่อนย่านซื่อ) หมู่ที่ 8 ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 23/08/2019
icon 200 สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่ ร่วมกิจกรรมตามโครงการ "101 อาชีพ" เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 23/08/2019
icon 201 สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง จัดการประชุมทบทวนและติดตามผลการดำเนินงานอาสาสมัครแรงงานจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดลำปาง ถนนวชิราวุธดำเนิน 23/08/2019
icon 202 สำนักงานแรงงานจังหวัดเลยร่วมโครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม...เคลื่อนที่ให้กับประชาชนจังหวัดเลย ครั้งที่ 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 23/08/2019
icon 203 จังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมการพบปะหัวหน้าส่วนราชการยามเช้า (สภากาแฟชาละวัน) 23/08/2019
icon 204 สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก ประชุมอาสาสมัครแรงงานจังหวัดตาก ฝั่งตะวันออก เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ด้านการประสานการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่/ชุมชน 23/08/2019
icon 205 แรงงานจังหวัดระยอง ขับเคลื่อนแรงงานนอกระบบ ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ จังหวัดระยองครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 23/08/2019
icon 206 แรงงานจังหวัดสระบุรี หัวหน้าส่วนราชการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระบุรี ร่วมจัดกิจกรรมหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มประชาชน 23/08/2019
icon 207 นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน และนายศิลา แก้วตะพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรมสำนักงานประกันสังคม พร้อมด้วยคณะ ได้เดินทางมาตรวจราชการ รอบที่ 3 ณ จังหวัดสระบุรี 23/08/2019
icon 208 จังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม” ประจำเดือนสิงหาคม 2562 23/08/2019
icon 209 สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก ร่วมบูรณาการตรวจสถานประกอบการกลุ่มเสียงในการป้องกันการใช้แรงงานบังคับและ การค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดตาก 22/08/2019
icon 210 ข่าวกิจกรรมประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 22/08/2019