ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ข่าวภูมิภาค

หัวข้อ วันที่
icon 211 สรจ.ชัยนาท ติคตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ต.หางน้ำสาคร) ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ หมู่ที่ 4 ตำบลหางน้ำสาคร อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 13/06/2019
icon 212 สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีระเกษ ร่วมประชุมคัดแยกเหยื่อจากการค้ามนุษย์ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 13/06/2019
icon 213 แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม ต้อนรับคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานจังหวัด/ ชมรม To Be Number One ต้นแบบระดับยอดเพชรปี 2562 12/06/2019
icon 214 สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมในโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หลักสูตรการทำเทียนแฟนซี 12/06/2019
icon 215 สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี จัดประชุมคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 1/2562 12/06/2019
icon 216 นางอมรวรรณ ช่วงเพ็ชจินดา แรงงานจังหวัดพัทลุง ร่วมกิจกรรมแถลงข่าวการจัดงานสมโภชพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ และงานกาชาดประจำปีของดีเมืองลุง ประจำปี 2562 และกิจกรรมสัปดาห์รวมน้ำใจสู่กาชาด จังหวัดพัทลุง 12/06/2019
icon 217 แรงงานจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้นายวีรจิตต์ สิทธิชัย นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินของคณะกรรมการประกวดโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับพื้นที่ ในการลงพื้นที่จังหวัดสระบุรี 12/06/2019
icon 218 สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมกฏหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ หลักสูตร “เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)” สำหรับผู้ปฎิบัติงานในส่วนภูมิภาค 12/06/2019
icon 219 แรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคีเครือข่าย (จัดประชุมนายจ้าง) จังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 12/06/2019
icon 220 สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์งานไม้ ณ อาคารที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 12/06/2019
icon 221 สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการกระทรวงแรงงานประจำจังหวัดพิจิตร ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ เพื่อให้บริการประชาชนด้านแรงงาน ณ วัดไทรโรงโขน ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 12/06/2019
icon 222 สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ ร่วมบูรณาการตรวจสถานประกอบการ พื้นที่อำเภอเมืองบึงกาฬ 12/06/2019
icon 223 สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน ต้อนรับข้าราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) รุ่นที่ 13 เข้าศึกษาดูงาน ในโอกาสที่เดินทางมาปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดลำพูน 12/06/2019
icon 224 สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม ร่วมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในแรงงานนอกระบบ ณ ตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล และตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 12/06/2019
icon 225 แรงงานหนองคายร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดท็อคโชว์สร้างการรับรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์อย่างบูรณาการ ‘มิติหญิงไทยหนองคาย 4.0’ 12/06/2019
icon 226 สำนักงานแรงงานนครปฐม ร่วมโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หลักสูตร การถนอมอาหาร หลักสูตร การตัดเย็บกระเป๋าจากเศษผ้า และหลักสูตร การทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม ณ ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 12/06/2019
icon 227 สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดเลย รุ่นที่ 4 12/06/2019
icon 228 จังหวัดชุมพร จัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมสวนะ (วันพระ) ปีงบประมาณ 2562 จังหวัดชุมพร ครั้งที่ 5 12/06/2019
icon 229 แรงงานจังหวัดขอนแก่น ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผลการดำเนินงานจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE 12/06/2019
icon 230 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้าด้นมือ 12/06/2019
icon 231 แรงงานจังหวัดชุมพร ติดตามการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 12/06/2019
icon 232 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์กระเป๋าหนัง 12/06/2019
icon 233 สำนักงานแรงงานจังหวัดเลยร่วมโครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม...เคลื่อนที่ให้กับประชาชนจังหวัดเลย ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 12/06/2019
icon 234 สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมกฏหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ หลักสูตร “เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ” สำหรับผู้ปฎิบัติงานในส่วยภูมิภาค 12/06/2019
icon 235 สรจ.อุตรดิตถ์ ประชุมอาสาสมัครแรงงานแกนนำระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 อำเภอบ้านโคก และอำเภอฟากท่า 12/06/2019
icon 236 สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูนร่วมกับทีมตรวจบูรณาการกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน ออกตรวจ สปก.กลุ่มเสี่ยง 12/06/2019
icon 237 สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน ร่วมฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 12/06/2019
icon 238 แรงงานจังหวัดสระบุรี ร่วมโครงการปลูกป่าและไม้ยืนต้น ตารางความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง สืบสาน ศาสตร์พระราชา และพระราชินี ในกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำถิ่น "ริมทางสวย แหล่งท่องเที่ยวสะอาด" 12/06/2019
icon 239 พิธีเปิดงานแสดงสินค้า วัฒนธรรม ของดีเมืองตานี และงานกาชาดจังหวัดปัตตานี 12/06/2019
icon 240 สรจ.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามเร่งรัดและประเมินผลฯ งบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 12/06/2019