ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ข่าวภูมิภาค

หัวข้อ วันที่
icon 241 นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ร่วมเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดพัทลุง ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านควน-ประกอบ ตำบลคลองเฉลิม อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 17/05/2019
icon 242 สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี ร่วมเปิดโครงการ "เพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วัดทองนพคุณ ตำบลบางจาก อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 17/05/2019
icon 243 สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ประจำปี 2562 ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัลปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 17/05/2019
icon 244 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพัทลุง ร่วมลงนามถวายพระพรและชมนิทรรศการ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ หอประชุมจังหวัดพัทลุง 17/05/2019
icon 245 สำนักงานแรงงานจังหวัดเลยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 16/05/2019
icon 246 สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน ร่วมกับทีมตรวจบูรณาการกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน ออกตรวจ สปก.กลุ่มเสี่ยง 16/05/2019
icon 247 สรจ.ชัยนาท ร่วมพิธีเปิดโครงการ “แว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ” ประจำปี 2562 16/05/2019
icon 248 หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นางอัจฉรา แก้วกำชัยเจริญ) พร้อมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการฯ 16/05/2019
icon 249 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดปทุมธานี โดยนางสาวกมลวรรณ อิ่มสุวรรณ แรงงานจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ น.ส. วฒนพร ศรีจันทร์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ดำเนินการตรวจสถานประกอบการเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ฯ 16/05/2019
icon 250 สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน ร่วมประกอบพิธีอบรมสมโภชน้ำสรงพระราชทาน ในงานประเพณีสรงน้ำองค์พระบรมธาตุหริภุญชัย ประจำปี 2562 16/05/2019
icon 251 สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมหารือการดำเนินงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 16/05/2019
icon 252 สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง ร่วมประชุมการตรวจราชการเพื่อตรวจติดตามในประเด็นการตรวจราชการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ตามแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 16/05/2019
icon 253 แรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมพิธีเปิด (Kick off) โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอพียง มั่นคง มั่งคั้ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 16/05/2019
icon 254 แรงงานจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และเผยแพร่ความรู้ประกันสังคม ประจำปี 2562 และร่วมเป็นสักขีพยานการลงนาม MOU ส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรค 16/05/2019
icon 255 แรงงานจังหวัดเลย จัดหางานจังหวัดเลย และประกันสังคมจังหวัดเลย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณรในโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ 16/05/2019
icon 256 สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าพบผู้บริหาร และพนักงาน/ลูกจ้าง บริษัท ซาบิน่า จำกัด (สาขานางรอง) เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ To be number one 16/05/2019
icon 257 จังหวัดปัตตานีจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดปัตตานี ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 (ครั้งที่ 7/2562) 16/05/2019
icon 258 สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม "กาแฟยามเช้า" จังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 16/05/2019
icon 259 สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมงานการประเมินชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ณ บริษัท อีซูซุ มอเตอร์(ประเทศไทย)จำกัด , โรงพยาบาทส่งเสริมสุขภาพ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 16/05/2019
icon 260 แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยผู้ช่วยและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม " เราทำความดีด้วยหัวใจ การทำความสะอาดบริเวณวัด และทำปุ๋ยจากใบไม้ การทำความสะอาดและทาสี ห้องน้ำห้องสุขา" ณ วัดป่าภูกระแต ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 16/05/2019
icon 261 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมโครงการสภากาแฟ และรับมอบให้เป็นเจ้าภาพในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องปะการัง อาคารฟ้าชมคลื่น 1 กองบิน 5 อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 16/05/2019
icon 262 สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร จัดประชุมให้ความรู้เรื่องกฎหมายแรงงานนอกระบบการรวมกลุ่มช่องทางการตลาด การบรรจุภัณฑ์ และการประกันสังคมกลุ่มแรงงานนอกระบบ 16/05/2019
icon 263 สรจ.ประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินโครงการมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน 16/05/2019
icon 264 แรงงานจังหวัดปัตตานี ร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) "การสร้างระบบสนับสนุน SMEs แบบบูรณาการในระดับท้องถิ่น"ณ ห้องจะบังติกอ โรงแรมซี.เอส.ปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 15/05/2019
icon 265 สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก ร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน เพื่อป้องกันการทุจริตสำหรับหน่วยงานภาครัฐ 15/05/2019
icon 266 สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าพบผู้บริหาร และพนักงาน/ลูกจ้าง เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ To be number one 15/05/2019
icon 267 สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ และพิธีอัญเชิญเครื่องราช สักการะถวายเป็นพุทธบูชาปูชนียสถานสำคัญทั่วประเทศ 10 แห่ง 15/05/2019
icon 268 จังหวัดพิจิตร ออกตรวจสถานประกอบกิจการตามแผนบูรณาการการตรวจสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยง เพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในพื้นที่ 15/05/2019
icon 269 สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร จัดประชุมให้ความรู้เรื่องกฎหมายแรงงานนอกระบบการรวมกลุ่มช่องทางการตลาด การบรรจุภัณฑ์ และการประกันสังคมกลุ่มแรงงานนอกระบบ 15/05/2019
icon 270 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเลย ตรวจแบบบูรณาการป้องกันการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 15/05/2019