ข่าวภูมิภาค

หัวข้อ วันที่
icon 241 สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมการตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการแบบบูรณาการ ณ บริษัท ซูมิรับเบอร์ ไทยอีสเทิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี 22/07/2019
icon 242 สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก ส่งเสริมการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ ในพื้นที่อำเภอแม่สอด จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่สอดบอร์เดอร์ และ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่สอดเซรามิค 22/07/2019
icon 243 สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง ดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ หลักสูตรการทำดอกไม้จ้นทน์และพวงหรีด ณ วัดวังหว้า หมู่ที่ 2 ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 22/07/2019
icon 244 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดบึงกาฬ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด้จพระเจ้าอยู่หัว ปี 2562 22/07/2019
icon 245 สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 3 การปรึกษาหารือร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำหนดแนวทางการพัฒนาจังหวัดระยองอย่างยั่งยืน ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ 22/07/2019
icon 246 สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่ ร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนา ลำน้ำ ลำคลอง" เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ วัดโศภนาลัย ม.2 ต.ทุ่งกวาว อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 22/07/2019
icon 247 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดตากร่วมกิจกรรม​ "จิตอาสาพัฒนาลำน้ำลำคลอง" เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 22/07/2019
icon 248 สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน จัดประชุมเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ณ ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์ราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน 22/07/2019
icon 249 สรจ.สุโขทัย ร่วมตรวจบูรณาการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดสุโขทัย 22/07/2019
icon 250 สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัยจัดกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง"เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 22/07/2019
icon 251 สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน ร่วมกับทีมตรวจบูรณาการกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน ออกตรวจ สปก.กลุ่มเสี่ยง ในพื้นที่อำเภอเมืองลำพูน 22/07/2019
icon 252 นายสิทธิศักดิ์ ธารนัย แรงงานจังหวัดสระแก้ว นายวสันต์ ปาลาส จัดหางานจังหวัดสระแก้ว ได้เข้าพบหารือกับ นายฮุน ซาเรือน (Hun Saroeun) กงสุลใหญ่กัมพูชา ที่ห้องรับรองสถานกงสุลใหญ่ แห่งราช 19/07/2019
icon 253 นายบวร ดรุณสนธยา แรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมหัวหน้าส่วนสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ และข้าราชการ เจ้าหน้าที่พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ 19/07/2019
icon 254 สำนักงานแรงงานจังหวัดระยองขับเคลื่อน To Be Number One จังหวัดระยอง ณ บริษัท IRPC จำกัด มหาชน ตั้งอยู่ที่ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 19/07/2019
icon 255 สำนักงานแรงงานหนองคาย ร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อน การดำเนินการตามตัวชี้วัด “ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูล ของจังหวัด” ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุมราชสีห์ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย 19/07/2019
icon 256 สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากรภาครัฐและเครือข่ายภาคประชาสังคมต่อต้านการทุจริต จังหวัดพิษณุโลก ณ โรงแรมดิอิมพิเรียมโฮเทล แอนด์คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดพิษณุโลก 19/07/2019
icon 257 สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติด จังหวัดปทุมธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 19/07/2019
icon 258 สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ จัดประชุมเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล 19/07/2019
icon 259 สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่ เข้าร่วมตรวจบูรณาการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดแพร่ (12.07.62) 19/07/2019
icon 260 สรจ.นครสวรรค์ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ 19/07/2019
icon 261 สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง ลงพื้นที่ประชุม อสร.สัญจรในพื้นที่อำเภอนิคมพัฒนา ณ ศาลากองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 19/07/2019
icon 262 สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามประเด็นแผนการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ณ ห้องประชุมลุ่มภูชั้น 3 19/07/2019
icon 263 นางศุภลักษณ์ ศรุติรัตน์วรกุล แรงงานจังหวัดอุทัยธานี ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะอาสาสมัครแจ้งเตือนภัยสำหรับคนพิการและคนทุกช่วงวัย 19/07/2019
icon 264 สำนักงานแรงงาน จ.นครพนม ประชุมการตรวจราชการกระทรวงแรงงาน รอบที่ 3 19/07/2019
icon 265 ร่วมประชุมรับการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขต 10 (นางสาวอรนุช ศรีนนท์) ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น 4 19/07/2019
icon 266 แรงงานจังหวัดชุมพร ร่วมพิธีปิดการสัมมนาชิงปฏิบัติการด้านการทำประมงผิดกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ 2562 19/07/2019
icon 267 สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรม BIG CLEANING DAY จังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 19/07/2019
icon 268 สำนักงานแรงงานจังหวัดชุมพร ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 19/07/2019
icon 269 สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ต.บ้านม่วง อ.บ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 19/07/2019
icon 270 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดบึงกาฬ ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน พื้นที่อำเภอโซ่พิสัย 19/07/2019