ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

Bueng Kan Labour Office Inspects Bueng Kan Branch of Thai Hua Rubber Public Company Limited

On the 9th September 2015, Deputy Provincial Governor of Bueng Kan Mr. Tawatchai Rakkanam led the inspection committee consisting of the provincial Federation of Industries, the provincial Employment Office, the director of the provincial Skills Development Center, representatives from the provincial Office of Labour Protection and Welfare, representatives from the provincial Social Security Office, representatives from the provincial health office and from the provincial Department of Public Works and Town and County Planning as the working committee. In addition to this, workers in the province also made up the committee and the secretariat. Together, the committee inspected organizations in employment conditions, working conditions and the working environment at Thai Hua Rubber Public Company Limited, at the branch in Bueng Kan province.