ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

Regional News

ความสัมพันธ์เนื้อหากับข่าวภูมิภาค

Nong Khai Labour Office Visits Organizations to Campaign Promotion of Prevention and Resolution Measures on Drug Issues in the Workplace to Standards

On the 11th September 2015, Nong Khai Labour Chief Mr. Paitoon Meemongkol assigned Labour Expert Mrs. Somhai Tiemkan to visit three organizations including the Tobacco Office of Nong Khai, Mega Home Center Company Limited and Jiang Honda / Jiang Kubota / Jiang Complete Company Limited. The visit was aimed to promote measures on preventing and resolving drug problems in the workplace, led by the establishment of the TO BE NUMBER ONE association in organizations and the establishment of a friendly center to care for workers in organizations, in alignment with the government's policies and the policies in Nong Khai province.

การจัดโครงการสานสัมพันธ์กระทรวงแรงงานจังหวัดบึงกาฬ ปี 2558

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558  หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดบึงกาฬ เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รอบที่ 3 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมมังกรทอง โรงแรมเดอะวัน จังหวัดบึงกาฬ โดยมีนายธนิช นุ่มน้อย ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุม

Maha Sarakham Labour Office Arranges Workshop on Workforce Skills Development to Support AEC

On the 9th September 2015 at 09.00 hours at the convention hall in Wasum Maha Sarakham Hotel in Maha Sarakham province arranged a workshop on developing the workforce’s potential to support the ASEAN Economic Community (AEC). Maha Sarakham’s Provincial Governor Mr. Chayawut Chan chaired the opening of the workshop. The event presented certificates to 125 participants in the category of traditional Thai massage (foot massage) and 125 participants in the category of stone grinding. Furthermore, the workshop held demonstrations to prepare the workforce for the ASEAN Economic Community run by lecturer Mr.

Smart Job Center Opens in Sakon Nakhon

On the 7th September 2015, Sakon Nakhon Provincial Governor Mr. Boonsong Techamanesatit, Labour Chief Mr. Ruetpat Krutkul, chiefs of government units and units from the public and private sector joined in the opening ceremony of the Smart Job Center and the quality market meeting project (meeting I.T.) for the 2015 fiscal year. The Department of Employment’s Director-General Mr. Sumet Mahosot presided over the opening of the center which aims at expanding opportunities of work amongst job-seekers, the unemployed population, terminated workers and new graduates. The event took place at the Maharachiralongkorn Hall in Sakon Nakhon Rajabhat University.

การตรวจจากผู้ตรวจราชการ(นาย สุวิทย์ สุมาลา)ประจำปี 2558 รอบที่ 3 จังหวัดสกลนคร

วันอังคารที่ 8 กันยายน 2558 เวลา 11.00 น.นายกฤตพัฒน์  ครุฑกุล แรงงานจังหวัดสกลนคร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงจังหวัดสกลนคร ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน นายสุวิทย์  สุมาลา พร้อมคณะผู้ตรวจราชการกรมสังกัดกระทรวงแรงงาน พร้อมตรวจเยี่ยมสำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และในวันเดียวกัน เวลา 13.00 น. ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการกระทรวงแรงงานประจำปี 2558 รอบที่ 3 เขตตรวจราชการที่ 11 ณ ห้องประชุมเทสรังสี ศาลากลางหลังเก่า ชั้น 2

โครงการออกเยี่ยมกลุ่มแรงงานนอกระบบจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 7/2558

เมื่อวันที่ 10  กันยายน 2558  เวลา 09.00 น.  นายกุุลพิชาญ  ตันติสุวิชวงษ์  แรงงานจังหวัดลพบุรี ได้มอบหมายให้นางเพ็ญศิริ  ประไพพิทยาคุณ  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ออกเยี่ยมกลุ่มแรงงานนอกระบบ กลุ่มทำพัดและตะกร้าสานจากเส้นพลาสติก ม.2 ต.บางลี่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 

     
     

การตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จังหวัดอุดรธานี

แรงงานจังหวัดอุดรธานีและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดอุดรธานี ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุดรธานี เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ในวันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี โดยมอบหมายให้นายแสงเงิน ขาวลิขิต ผู้ตรวจราชการกรม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้

   

จังหวัดนครพนม รับการตรวจราชการกระทรวงแรงงาน จากผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายสุวิทย์ สุมาลา)

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 10 กันยายน 2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมศรีโคตรบูรณ์ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม ชั้น 2 นายบุญเรือง เข็มทอง แรงงานจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดครพนม รับการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายสุวิทย์ สุมาลา) เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รอบที่ 3 (MONITORING / EVALUATION) 

โครงการจังหวัดสกลนครร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่ จังหวัดสกลนคร

วันอังคารที่ 1 กันยายน 2558 เวลา 09.00 น.นายกฤตพัฒน์  ครุฑกุล  แรงงานจังหวัดสกลนคร  เข้าร่วมรับมอบป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ โครงการจังหวัดสกลนครร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่ เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ศาลากลางจังหวัดสกลนครเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมายอย่างแท้จริง และนำมาติดที่หน้าสำนักงานแรงงานจังหวัด เพื่อรณรงค์และกระตุ้นเตือนบุคลากรและผู้มาติดต่อราชการได้รับรู้และตระหนักในความสำคัญของสถานที่ราชการที่เป็นสถานที่ปลอดบุหรี่

 

Syndicate content