ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

Regional News

ความสัมพันธ์เนื้อหากับข่าวภูมิภาค

จ.เพชรบูรณ์ จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมสร้างความรู้ และพัฒนาศักยภาพให้แก่แรงงานนอกระบบจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2558

ณ ห้องพีชปุระ โรงแรมโฆษิต ฮิลล์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมสร้างความรู้ และพัฒนาศักยภาพให้แก่แรงงานนอกระบบจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2558 เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการของแรงงานนอกระบบ ซึ่งแรงงานนอกระบบในจังหวัดเพชรบูรณ์ มีการบริหารจัดการในเบื้องต้นแล้ว แต่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจะต้องบูรณาการเข้าไปช่วยสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ที่ถูกต้อง และเป็นระบบ สร้างอาชีพ พร้อมทั้งมีรายได้ให้เกิดความมั่นคง พัฒนาต่อยอดให้เกิดความเข้มแข็งเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบต่อไป ซึ่งสำนักงานแรงงานจังหวัดเพช

สรจ.ตาก ร่วมพิธีปิดการฝึกอบรมโครงการสร้างทักษะแรงงาน (ลาว กัมพูชา เมียนมา)

วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๓๐ น. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตาก จัดพิธีปิดการฝึกอบรมและมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการสร้างทักษะแรงงาน (ลาว กัมพูชา เมียนมา) จำนวน ๑๐๙ คน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเมียวดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ผู้อำนวยการกองวิเทศน์สัมพันธ์ ผู้อำนวยการพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตาก แรงงานจังหวัดตาก แรงงานจังหวัดเมียวดีและเจ้าหน้าที่ทั้งไทย - พม่า ร่วมพิธี ฯ ดังกล่าว

Pathum Thani Labour Office Participates in Commencement Ceremony for Red Cross Volunteer Network Training Project in Pathum Thani

On the 3rd September 2015, Deputy Provincial Governor of Pathum Thani Mr. Pibul Hattakitkosol chaired the commencement ceremony for the Pathum Thani Red Cross Youth Volunteer network training project, providing the Red Cross’s foundational training. The event was in honour of H.R.H. Princess Sirindhorn’s presidency of the Thai Red Cross. The provincial Red Cross president Mrs. Prapasiri Sajjacholpan, district-chief officers, chiefs of provincial units, members of the Red Cross and volunteers also participated in the event which took place at the Region 1 Border Patrol Police Office in Khlong 5 Sub-district, Khlong Luang District.

Bueng Kan Labour Office Inspects Companies

On Wednesday the 2nd September 2015, the Bueng Kan Labour Office in collaboration with provincial public health doctors and the Bueng Kan Office of Public Works and Town Planning, the provincial Office of Industry, the provincial Employment Office, the Office of Labour Protection and Welfare, the Director from the Bueng Kan Labour Skills Development Canter and the provincial Social Security Office worked together on an inspection visit to Rubberland Products Company Limited in Bueng Kan Branch

สรจ.ปทุมธานี ร่วมพิธีเปิดโครงการสร้างภาคีจิตอาสาเครือข่าย อาสายุวกาชาดจังหวัดปทุมธานี การฝึกอบรม "อาสายุวกาชาด"

เมื่อวันที่ 3 ก.ย.58. นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล รอง ผวจ.ปท.เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างภาคีจิตอาสาเครือข่าย อาสายุวกาชาดจังหวัดปทุมธานี การฝึกอบรม "อาสายุวกาชาด" หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการ สภากาชาดไทย โดยมีนางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด/นายอำเภอ/หัวหน้า ส่วนราชก

สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬออกตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ

เมื่อวันพุธ ที่ 2 กันยายน 2558 สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ ร่วมด้วย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ อุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ จัดหางานจังหวัดบึงกาฬ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบึงกาฬ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบึงกาฬ ประกันสังคมจังหวัดบึงกาฬ ประสานความร่วมมือในการจัดทำแผนบูรณาการ ออกตรวจเยี่ยมสถานประกอบการจังหวัดบึงกาฬ ณ บริษัทรับเบอร์แลนด์ โปรดักส์ จำกัด สาขาบึงกาฬ

สรจ.ยโสธร ร่วมเป็นเกียรติในการมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานและบุคคลผู้มีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดยโสธร

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558 แรงงานจังหวัดยโสธร (นางสาวจินตนา ทังศิริ) พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดยโสธร ร่วมเป็นเกียรติในการมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานและบุคคลผู้มีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดยโสธร ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม เจ.พี.เอ็มเมอรัลด์ จังหวัดยโสธร

สรจ.ลำปาง ร่วมกิจกรรมโครงการประกันสังคมเคลื่อนที่สู่ผู้ประกันตน ณ สถานพยาบาล

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558  เวลา 13.30 น. นายทวีผล  สมประสิทธิ์ แรงงานจังหวัดลำปาง  ร่วมกิจกรรมโครงการประกันสังคมเคลื่อนที่สู่ผู้ประกันตน ณ สถานพยาบาล เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานประกันสังคม  ณ โรงพยาลบาลลำปาง และโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี

 

 

สนง.แรงงานจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมตรวจบูรณาการสถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าว

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558 นายเพทาย  คมขำ แรงงานจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นายวิชัย  คำมุลตรี นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมตรวจบูรณาการสถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่าวด้าว (พม่า ลาว และกัมพูชา) ในพื้นที่อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 2 แห่ง คือ หจก.อุบลคาร์เซอร์วิส และผู้รับเหมาก่อสร้าง ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสังกัดกรทรวงแรงงานในจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี และตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี

Syndicate content