ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

Regional News

ความสัมพันธ์เนื้อหากับข่าวภูมิภาค

ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายธนิช นุ่มน้อย) และคณะตรวจราชการจังหวัดสุโขทัยและอุตรดิตถ์

นายธนิช นุ่มน้อย ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน และคณะผู้ตรวจราชการกรมในสังกัดกระทรวงแรงงาน ประชุมติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสุโขทัยและอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 ตามประเด็นการตรวจราชการฯ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสุโขทัย

สรจ.อุบลราชธานี ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดี่ระหว่างอาสาสมัครแรงงาน กรรมการชมรมอาสาสมัครแรงงานกับ สรจ.สุมทรปราการ

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558 นายเพทาย  คมขำ แรงงานจัหงวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นางสาวสมปอง  จันทะศรี นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงาน และแกนนำอาสามัครแรงงานจำนวน 5 อำเภอ ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำหน้าที่อาสาสมัครแรงงาน การสร้างจิตอาสาในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR) และการทำหน้าที่คณะกรรมการชมรมอาสาสมัครแรงงานกับแกนนำอาสาสมัครแรงงานจากจังหวัดสมุปราการ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี

สำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร ออกตรวจเยี่ยมสถานประกอบการตามโครงการส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดมุกดาหารพบสถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 นางณัฐกฤตา ดาหาร นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทน แรงงานจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดมุกดาหาร ออกตรวจเยี่ยมสถานประกอบการตามโครงการส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดมุกดาหารพบสถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพื่อนำนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของกระทรวงแรงงานแจ้งให้นายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบการได้รับทราบ ดังนี้ เวลา 13.30 น. ตรวจเยี่ยม บริษัท ระเบียงแก้วมุกดา จำกัด เวลา 15.00 น. ตรวจเยี่ยม บริษัท มุกดาหารฮอนด้าคาร์ส จำกัด

สรจ.อุบลราชธานี ร่วมเสวนาในโครงการ"ฮักแพง เบิ่งแยง แบ่งปัน ในการดูแลช่วยเหลือผู้พันโทษและครอบครัว"

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558 นายเพทาย  คมขำ แรงงานจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นายวิชัย คำมุลตรี นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมเสวนาในหัวข้อความร่วมมือในการทำงานร่วมกันของหน่วยงานระหว่างกระทรวงแรงงาน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านผู้พ้นโทษ และประธานศูนย์การให้ฯ ในโครงการ"ฮักแพง เบิ่งแยง แบ่งปัน ในการดูแลช่วยเหลือผู้พันโทษและครอบครัว" ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดอุรบลราชธานี ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

นายวิษณุ ปาณวร ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน พร้อมคณะฯ เข้าตรวจเยี่ยม ศูนย์ตรวจลงตราและพิจารณาอนุญาตการทำงานของคนต่างด้าวฯ

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558 นายวิษณุ ปาณวร ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน  พร้อมคณะฯ เข้าตรวจเยี่ยม ศูนย์ตรวจลงตราและพิจารณาอนุญาตการทำงานของคนต่างด้าว สัญชาติเมียนมา ลาวและกัมพูชา จังหวัดเชียงราย  พื้นที่สถานีขนส่งอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย  

สรจ.เชียงราย จัดประชุมคณะทำงานศูนย์เบ็ดเสร็จด้านแรงงาน สาธารณสุข และความมั่นคง จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย ได้จัดประชุมคณะทำงานศูนย์เบ็ดเสร็จด้านแรงงาน สาธารณสุข และความมั่นคง จังหวัดเชียงราย ขึ้น ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 6 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการ ศูนย์เบ็ดเสร็จฯ โดยมีหน้าที่ ดังนี้

1. พิจารณากำหนดแนวทางการจัดการระบบการจ้างงานแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในลักษณะ ไป - กลับ

2. พิจารณาแนวทางการฝึกอบรมฝีมือแรงงานไทยและต่างด้าวในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

3. พิจารณาจัดทำแผนการจัดตั้ง ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (OSS) ด้านแรงงานต่างด้าวโดยครอบคุมงานสาธารณสุขและตรวจคนเข้าเมือง ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

Expo on Regional Workplace Safety Week 2015 in Udon Thani

Udon Thani’s Labour Chief Mrs. Pattana Pantuphak participated in the expo for the week on workplace safety within Udon Thani for 2015, under the campaign ‘instilling a safety conscious to maintain a safe and hygienic workplace’. The expo had the objective to promote knowledge and develop efficiency on safety, hygiene and environment in the workplace to workers and relevant parties in order to reiterate the importance for safety in the workplace and to drive the national agenda regarding good safety and hygiene for workers. Units in affiliation to the Ministry of Labour within Udon Thani province collaborated on the arrangement of the event which will take place from the 27th-28th August 2015 at the Charoen Hotel in Udon Thani.

จังหวัดนนทบุรี รร่วมออกตรวจแรงงานต่างด้าว ณ อำเภอบางกรวย

สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี นำโดย นางพิศมัย  เอี่ยมวัฒนานันท์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ซึ่งเป็นตัวแทนของสำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีร่วมออกตรวจแรงงานต่างด้าวร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนนทบุรี ปลัดอำเภอ และตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ณ อำเภอบางกรวจ  จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ ๒๗  สิงหาคม ๒๕๕๘

 

สรจ.เพชรบูรณ์ เข้าร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

สรจ.เพชรบูรณ์  มอบหมายให้  นางสาวธมนวรรณ  ผาราษ  นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ  เข้าร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 25

Syndicate content