ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

Regional News

ความสัมพันธ์เนื้อหากับข่าวภูมิภาค

จังหวัดนนทบุรีออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘

สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี พร้อมศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชนประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ ในโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดนนทบุรี ณ วัดตะเคียน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

    

    

นิทรรศการสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานส่วนภูมิภาค จังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2558

นางพัฒนา พันธุฟัก แรงงานจังหวัดอุดรธานี ได้เข้าร่วมนิทรรศการสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานส่วนภูมิภาค จังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2558 "ปลูกจิตสำนัก ร่วมใจป้องกัน สร้างสรรค์ความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้แก่ผู้ใช้แรงงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการย้ำเตือนให้ผู้ใช้แรงงานและผู้ที่เกี่ยวข้องเกิดจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงานอย่างต่อเนื่อง และแสดงถึงการให้ความสำคัญของภาครัฐในการให้ความเอาใจใส่ รณรงค์ส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานอย่างจริงจัง รวมทั้งเพื่อเป็นการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ "แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี" โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดอุดรธานี ร่วมกันจัดนทรรศการในครั้งนี้ด้วย  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2558 ณ

สรจ.หนองคาย จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาแรงงานนอกระบบในจังหวัดหนองคาย

เมื่อวันที่ 25 - 28 สิงหาคม  2558 นายไพรฑูรย์ มีมงคล แรงงานจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้ นายนพดล จงสมชัย นักวิชาการแรงงานชำนาญการ จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาแรงงานนอกระบบในจังหวัดหนองคาย ปี 2558  กิจกรรมสร้้างความเข้มแข็งกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน (กลุ่มรับเย็บเสื้อผ้า บ้านกลางน้อย) ณ บ้านกลางน้อย หมู่ 7 ต.บ้านว่าน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย เพื่อให้แรงงานนอกระบบมีอาชีพที่มั่นคง มีทักษะความรู้ที่ใช้ในการประกอบอาชีพที่ดีขึ้น และสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเองและชุมชนต่อไป

สรจ.พัทลุง ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เสริมสร้างความจงรักภักดี สามัคคีปรองดอง บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ 2558

นางสาวกานต์กมล  ชุมภูทอง แรงงานจงหวัดพัทลุง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงานจังหวัดพัทลุง ร่วมออกหน่วยให้บริการประชาชนเคลื่อนที่  “โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เสริมสร้างความจงรักภักดี สามัคคีปรองดอง บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดพัทลุง” โรงเรียนวัดทุ่งยาว หมู่ที่ 1 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

สรจ.ลำปาง ให้การต้อนรับนายประวิทย์ เคียงผล หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานและคณะฯ และร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม ๒๕๕8 เวลา 04.0๐ น. นายทวีผล สมประสิทธิ์ แรงงานจังหวัดลำปาง และหัวหน้าส่วนในสังกัดกระทรวงแรงงานให้การต้อนรับหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน นายประวิทย์ เคียงผล ในการประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขต 15 ครั้งที่ 3/2558 ณ ห้องประชุมสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10 ลำปาง

 

สรจ.ชัยนาท ปิดโครงการจ้างงานเร่งด่วนฯ หลักสูตรการเย็บกระเป๋าผ้าด้วยมือ

เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2558  นางเกษร  วรรณศุกร์  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท  ออกตรวจโครงการจ้างงานเร่งด่วนฯ พร้อมทั้งจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงให้กับผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการเย็บกระเป๋าผ้าด้วยมือ (ผู้ต้องขังหญิงใกล้พ้นโทษ) ณ เรือนจำจังหวัดชัยนาท

Kalasin Labour Office Inspects Somdej Flour Mill in to Prevent and Resolve Human Trafficking

Kalasin Labour Chief Mr. Suchart Wichawut assigned expert on labour issues Mr. Samuen Sripor with officers in affiliation the Kalasin Labour Office and the District Chief of Huai Phueng district to inspect and advise Somdej Flour Mill Company Limited on resolutions for human trafficking. The team visited Somdej Flour Mill Company Limited on the 25th August 2015, situated No. 99, Village No. 10, Somdej-Kuchinarai Road, Kham Bong Sub-district, Huai Phueng District, Kalasin Province. The company had a total of 210 employees. The inspection found no children under the age of 18 or foreign labourers.

สรจ.กาฬสินธุ์ ตรวจบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ บริษัท แป้งมันสมเด็จ จำกัด

นายสุชาติ วิชชาวุธ แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบให้ นายเสมือน  ศรีพอ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมกับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ และนายอำเภอห้วยผึ้ง  ได้ออกตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ระดับจังหวัด ให้กับ บริษัท แป้งมันสมเด็จ จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ ณ เลขที่ 99 หมู่ที่ 10 ถนนสมเด็จ-กุฉินารายณ์ ตำบลคำบง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 มีลูกจ้างทำงานจำนวนทั้งสิ้น 210 ราย ไม่พบแรงงานงานที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี และแรงงานต่างด้าว ทางสำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ชี้แจงถึงการออกตรวจบูรณาการให้กับสถานประกอบการทราบ เนื่องจากกระทรวงแรงงานมีความประสงค์ที่จะให้มีการจัดทำแผนด้า

สรจ.เพชรบูรณ์ อบรมให้ความรู้ด้านความปลอด อาชีวอนามัย ในการประกอบอาชีพแก่แรงงานนอกระบบ รุ่น 3

เมื่อวันที่  25  สิงหาคม  2558  สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์จัดการอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัยในการประกอบอาชีพแก่แรงงานนอกระบบ กลุ่มมะขามแปรรูป (รุ่นที่ 3)  ณ  กลุ่มมะขามแปรรูปขิม ขวัญ  ตำบลวังบาล  อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์  

โดย  นายชิตชัย  สมอุปฮาด  แรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์  เป็นประธานในพิธีเปิด  และบรรยายให้ความรู้การดำเนินงานด้านแรงงานนอกระบบ  

วิทยากรจากสำนักงานประกันสังคมจังหวัด บรรยายในหัวข้อ  หลักประกันทางสังคมของแรงงานนอกระบบ  

วิทยากรจากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด  บรรยายในหัวข้อ  กฎหมายเกี่ยวกับแรงงานนอกระบบการคุ้มครองการทำงาน สภาพการทำงาน  รวมถึงสวัสดิการและความปลอดภัย

จ.เพชรบูรณ์ จัดหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2558

เมื่อวันที่ 25  สิงหาคม  2558   ณ  โรงเรียนบ้านไร่เหนือ  ตำบลบัววัฒนา  อำเภอหนองไผ่  จังหวัดเพชรบูรณ์  นายบัณฑิตย์  เทวีทิวารักษ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์  บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน  ประจำเดือนสิงหาคม 2558  มีส่วนราชการกว่า 40 หน่วยงาน ร่วมให้บริการที่มีความจำเป็นแก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่ออำนวยความสะดวก ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  โดยส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานได้นำบริการต่าง ๆ ไปให้บริการในครั้งนี้ด้วย  อาทิ  ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า  ซ่อมและถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์  ให้คำปรึกษาด้านแรงงาน  รับสมัครงาน  รับชำระเงินประกันสังคม สาธิตอาสาชีพอิสระ  และแจกของที่ระลึก  

Syndicate content