Regional News

ความสัมพันธ์เนื้อหากับข่าวภูมิภาค

Collection of Brain Power to Develop Worker Skills for Songkhla’s Special Economic Zone

The Songkhla Institute for Skills Development Region 12 arranged a seminar for organizations and the Chalung Industrial Estate in the Sadao district region, under the seminar project to prepare training within Special Economic Zones in Sadao district of Songkla province. The seminar took place at the ASEAN Learning Center building in Sadao Municipality with provincial Labour Chief Mr. Vichien Kanturit presiding over the seminar. 

 

จังหวัดลำพูนเร่งขับเคลื่อนงานอาสาสมัครแรงงาน

วันที่ 12 พฤศจิกายน  2558  สรจ. ลำพูน  จัดประชุม อสร. ระดับตำบล เพื่อแจ้งกรอบการทำงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมีพี่เลี้ยง อสร. จากทุกหน่วยงานเข้าร่วมมอบหมายภารกิจ ซึ่งมีวาระสำคัญ อาทิ สรุปผลการดำเนินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558, ทบทวนการให้บริการทุกภารกิจของกระทรวงแรงงานและการจัดส่งแบบรายงานประจำเดือน, โครงการจ้างงานเร่งด่วน, โครงการเฉลิมพระเกียรติ, โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครื่อข่าย อสร. เป็นต้น และในโอกาสนี้ ได้มอบเสื้อสามารถให้กับ อสร. ดีเด่น น.ส.ละเอียด จันทร์ดี

โครงการผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้ความสุข บำบัดทุกข์ สร้างความสมานฉันท์ สร้างค่านิยม งบประมาณปี พ.ศ.2559

 เมื่อวันที่ 12  พฤศจิกายน  2558  เวลา 09.00 น.  นายภานุ  แย้มศิริ  ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี  ประธานในพิธี และนายรังสรรค์  ตันเจริญ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดลพบุรี   ร่วมออกหน่วยให้บริการกับประชาชนในพื้นที่   ณ  อบต.หนองแขม ต.หนองแขม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี  และในส่วนของกระทรวงแรงงานจังหวัดลพบุรี โดยนางเพ็ญศิริ  ประไพพิยาคุณ  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทน แรงงานจังหวัดลพบุรี  ได้นำบริการด้านแรงงานออกร่วมบูรณาการร่วมกับจังหวัดฯ  ซึ่งมีประชาชนเข้ามาใช้บริการด้านแรงงาน 410 คน

สรจ.นราธิวาส ได้จัดกิจกรรมโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเทิดไท้องค์ราชันย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (กวนอาซูรอ)

สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส ได้จัดกิจกรรมโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเทิดไท้องค์ราชันย์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (กวนอาซูรอ) ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ บริเวณอาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดนราธิวาสพร้อมกับเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนราธิวาส เครือข่ายด้านแรงงาน บัณฑิตแรงงาน อาสาสมัครแรงงานประมาณ 200 คน กิจกรรมมีการร่วมมือกวนอาซูรอเป็นการแสดงออกความรัก ความสามัคคี หมู่คณะเพื่อเทิดไท้องค์ราชันย์

แรงงานจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในเขตนิคมและสวนอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันที่ 3-11 พฤศจิกายน 2558 นายอุกริช  พึ่งโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ออกตรวจเยี่ยมประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ประกอบการที่ต้องการลงทุนเพิ่มเติมในนิคม/สวนอุตสาหกรรมทั้ง 4 แห่ง ในเขตจังหวัดปราจีนบุรีที่อยู่ในข่าย Super Cluster ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 ซึ่งจะได้รับสิทธิพิเศษด้านการลงทุนและภาษีในประเภทกิจการและพื้นที่ตามที่คณะกรรมส่งเสริมการลงทุน (BOI) กำหนด

นายประวิทย์ เคียงผล หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประชุม 5 เสือแรงงานอีสานตอนล่าง เตรียมรับนายกรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 นายประวิทย์  เคียงผล  หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน จ.อุบลฯ ศรีสะเกษ ยโสธร และอำนาจเจริญ เพื่อเตรียมข้อมูลด้านแรงงาน ในโอกาสที่นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา จะลงตรวจติดตามผลการดำเนินงานเพื่อบรรเทาปัญหาผู้ประสบภัยแล้ง จ.อุบลฯ ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประจำปี งปม.2559 โดยมี นายวิชัย ผิวสอาด  ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 101 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี

ระดมพลังสมอง เร่งพัฒนาแรงงาน รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลา

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12 สงขลา จัดสัมมนาสถานประกอบกิจการในพื้นที่ อ.สะเดา และนิคมอุตสาหกรรมฉลุง ภายใต้โครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมในการฝึกอาชีพในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกอาชีพรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ อ.สะเดา จ.สงขลา ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้สู่อาเซียน เทศบาลเมืองสะเดา โดยมีนายวิเชียร กัณฐตุริต แรงงานจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการสัมมนา 

 

Phetchabun Labour Office Arranges Skills Development Training to Enhance Communities’ Opportunities for Jobs upon AEC Commencement

On the 6th November 2015 at 09.30 hours, the Petchabhun Labour Office arranged skills development training for workers in communities for enhanced job opportunities as the ASEAN Economic Community approaches. The training took place on the 6th November at 09.00 hours, with a total of 200 participants at the Poh Klang Temple’s field in Mueang Phetchabun district of Phetchabhun province. Phetchabhun’s Chief of Labour Mr. Chitchai Somouphaad presided over the commencement ceremony and gave a special lecture about human resources development in communities and job opportunities. The project was supported by Phetchabhun province’s budget for 2016.

Uthai Thani Labour Office Joins Inspections in Organizations

The Ministry of Labour's affiliated units led by Chief of Uthai Thani Labour Office Mrs. Pattana Pantuphak, Chief of Uthai Thani Office of Labour Protection and Welfare Mrs. Anucha Chantornkate, expert on labour issues and Acting Chief of Uthai Thani Employment Office Miss Pattamaporn Krisphan and relevant officers joined the safety inspections in alignment with the Labour Minister's (General Sirichai Distakul) policies for the 90 day battle for safety. The inspections would focus on the construction industry including businesses with fire risks during the 3 month period (November 2015 - January 2016). The inspection participants met at the Uthai Thani Provincial Electricity Authority in preparation to inspect construction sites.

Syndicate content