ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

Regional News

ความสัมพันธ์เนื้อหากับข่าวภูมิภาค

สรจ.หนองคาย จัดประชุมคณะทำงานจัดทำยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานเฉพาะกลุ่ม ฯ

เมื่อวันศุกร์ ที่ 25 กันยายน 2558 เวลา 13.30 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย จัดประชุมคณะทำงานจัดทำยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานเฉพาะกลุ่ม (แรงงานนอกระบบ แรงงานคนพิการ และแรงงานผู้สูงอายุ) ปี พ.ศ. 2558 - 25562 จังหวัดหนองคาย โดยมีนายไพฑูรย์ มีมงคล แรงงานจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในการประชุม เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล กำหนดและเสนอประเด็นปัญหาแนวทางการดำเนินงานด้านแรงงานนอกระบบ พัฒนาศึกยภาพเครือข่ายแรงงานกลุ่มเฉพาะ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการ ณ ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

สรจ.ชัยนาท ร่วมงานแถลงผลงานในรอบ 1 ปี

เช้าวันนี้ (30 ก.ย. 2558)  นายสุทธิพงษ์  จุลเจริญ  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการแถลงผลงานในรอบ 1 ปี จังหวัดชัยนาท "มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน คืนความสุขให้คนจังหวัดชัยนาท" โดยมีนางสาวกมลวรรณ  อิ่มสุวรรณ  แรงงานจังหวัดชัยนาท  หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดชัยนาท ร่วมในงาน ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดชัยนาท ชั้น 1 อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท

  

 

จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมออกหน่วย "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดกำแพงเพชร" ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๘

เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมออกหน่วย "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"  นำบริการด้านแรงงานลงพื้นที่หมู่ที่ ๒ ตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพีนคร  ประกอบด้วย การแจกเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานในความรับผิดชอบ ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง ให้ความรู้ คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาด้านแรงงาน และการสาธิตอาชีพอิสระ (การทำพิมเสนน้ำ)  ณ โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด หมู่ที่ ๒ ตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนมให้บริการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558 เวลา 8.00 น. นายบุญเรือง เข็มทอง  แรงงานจังหวัดนครพนม มอบหมายให้  นางบุญมาภรณ์  สีใส  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วย  นางสาวทิวาพร หงสามนุษย์  นักวิชาการแรงงาน ออกให้บริการประชาชนตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านค้อวิทยาคม ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 

การประชุมศูนย์ประสานงานและสนับสนุนเครือข่ายแรงงานนอกระบบจังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558 เวลา 13.30 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดอ่างทองได้จัดการประชุมศูนย์ประสานงานและสนับสนุนเครือข่ายแรงงานนอกระบบจังหวัดอ่างทอง ณ ห้องประชุมป่าโมก ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ในการการประชุมครั้งนี้ได้เชิญหน่วยงานในสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม เพื่ิอรับทราบรายงานผลการดำเนินการจัดทำทะเบียนข้อมูลแรงงานนอกระบบจังหวัดอ่างทอง และทราบถึงรายงานผลกการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริม คุ้มครองและพัฒนาแรงงานนอกระบบจังหวัดอ่างทอง พ.ศ.2558 รวมทั้งการพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัด โดยมีนางสาวเนาวรัตน์ วัฒนชอบ แรงงานจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในการประชุม

ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายวิษณุ ปาณวร) เดินทางมาตรวจราชการ ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา รอบที่ 3

ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายวิษณุ ปาณวร) เดินทางมาตรวจราชการ รอบที่ 3 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558 ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้กับหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยเชิญอาสาสมัครแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทราเข้าร่วมเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงแรงงาน 

    

สรจ.พัทลุง นำสถานประกอบการ ร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายในการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด และศึกษาดูงานชมรม To Be Number One ต้นแบบ ณ จังหวัดพังงา

นางสาวกานต์กมล  ชุมภูทอง แรงงานจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยตัวแทนสถานประกอบการในจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายในการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One ณ โรงแรม เดอะ บริษา บีช รีสอร์ท จังหวัดพังงา เพื่อร่วมเสวนาและรับฟังการดำเนินงานชมรม To Be Number One ประเภทต้นแบบ ระดับทอง/ระดับเพชร แนวทางการพัฒนาเครือข่ายจังหวัด/ชมรม To Be Number One สู่ความยั่งยืน และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของจังหวัด/ชมรม นอกจากนี้ได้นำสถานประกอบการศึกษาดูงานการดำเนินงานชมรม To Be Number One ในสถานประกอบการ ของบริษัท สุพารา จำกัด จังหวัดพังงา

สำนักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดโครงการสร้างเครือข่ายป้องกันการค้ามนุษย์และการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม

สำนักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดประชุมโครงการการสร้างเครือข่ายป้องกันการค้ามนุษย์และการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ในวันที่ 20 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา และศึกษาดูงานที่กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 21 สิงหาคม 2558 โดยมีแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา ประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา กรมเจ้าท่าจังหวัดฉะเชิงเทรา  

 

จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมตามโครงการ "ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน " อำเภอลับแล

นายสุชาติ ธีระวงษ์พิทักษ์  ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานพิธีเปิดตามโครงการ "ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์" ในเขตพื้นที่อำเภอลับแล เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558  ณ  ตลาดผลไม้ตำบลนานกกก  หมู่ที่ 2 ตำบลนานกกก  อำเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมออกหน่วยบริการด้านแรงงานเชิงบูรณาการสู่ประชาชนในพื้นที่/ชุมชน ได้แก่การรับสมัครงาน/ให้คำปรึกษาปัญหาด้านแรงงานและการประกันสังคม/รับสมัครฝึกอาชีพ/พบปะอาสาสมัครแรงงานตำบลนานกกก  และเผยแพร่เอกสารสื่อประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน

สรจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันพุธที่ 16 กันยายน 2558 นายเพทาย  คมขำ แรงงานจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นายวิชัย  คำมุลตรี นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่ ๘ /๒๕๕๘ โดยจัดประชุมแบบสัญจรร่วมกับคณะทำงานศูนย์บูรณาการและประสานงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์อำเภอบุณฑริก  ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ นายธนู  บุญเลิศ เป็นประธานการประชุม 

นอกจากนี้คณะอนุกรรมการฯ และคณะทำงานฯ ได้ลงพื้นที่บริเวณ จุดผ่อนปรนการค้า ช่องตาอู เพื่อสังเกตการณ์การบริบทสถานที่สุ่มเสี่ยงในการเกิดการค้ามนุษย์

Syndicate content