ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

Regional News

ความสัมพันธ์เนื้อหากับข่าวภูมิภาค

จังหวัดนนทบุรีออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนด้านแรงงาน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๘

สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี นำทีมโดยนางสาวพรวิไล  ผ่องศรี นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี พร้อมศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชนประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๘ ในโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดนนทบุรี ณ วัดโบสถ์ดอนพรหม อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

   

สรจ.มหาสารคามจัดประชุมซักซ้อมการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ ประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดมหาสารคาม มีการประชุมซักซ้อมการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ ประจำปี 2558 โดยมีนายคเณศ พรตระกูลพิพัฒน์ แรงงานจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมฯ และมีผู้แทนสถานประกอบการ เข้าร่วมประชุมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ร่วมโครงการเยี่ยมเยียนประชาชนจังหวัดมหาสารคาม ประจำเดือน กันยายน 2558

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558 เวลา 08.00 น. ณ วัดทองนพคุณ บ้านหมากค่า หมู่ที่ 7 ตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม นายชยาวุธ  จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ในงานมีหน่วยงานราชการ  แพทย์ พอ.สว. และคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ  ออกให้บริการประชาชนฟรี  เพื่อให้ความสะดวกในการรับบริการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

ทั้งนี้ สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคามและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวด้วย  

โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกันตนมาตรา ๔๐ แรงงานนอกระบบจังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่  ๑๗  กันายายน  ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๐๐ น. รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้มอบหมายให้นายกุลพิชาญ  ตันติสุวิชวงษ์  แรงงานจังหวัดลพบุรี  เป็นประธานในพิธีเปืดอบรมโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกันตนมาตรา ๔๐ ให้กับแรงงานนอกระบบ  อาสาสมัครแรงงานของจังหวัดลพบุรีและประชาชนทั่วไป  ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี  ณ  ห้องชลสิทธิ์  โรงแรมลพบุรีเรสซิเด็นช์  อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี

Chai Nat Labour Office Joins Worship Ceremony for City Pillar Shrine Prior to ‘Khao Taeng-Kwa Pomelo’ Festival 2015

On the 11th September 2015, Mr. Chaloerm Worawutputpong led government officials, merchants and the general public to participate in the ceremony to worship the Shrine of the City Pillar and also to worship the King Rama V Monument in order to pray and strengthen prosperity before commencing the ‘32nd Khao Taeng-Kwa Pomelo’ festival which started on the 11th  and will continue to the 20th September 2015 to promote, support and show the 'Khao Taeng-Kwa' pomelo to be known amongst Thai people and foreigners, also promoting tourism in Chai Nat province. Chai Nat's Labour Cheif Mrs. Wimolsri Pattamin was also present at the ceremony.

สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองับวลำภู ร่วมพิธีเปิดงานวัยเยาวชนแห่งชาติจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปี 2558

ในวันที่  16 กันยายน 2558 สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู โดย นางมาลัยอร  หิรัณยรัชต์ แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปี 2558 ณ ห้องประชุมอนาลโย  ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี นายสมบูรณ์  โอฬารกิจเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดพิธี

สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ร่วมโครงการเยี่ยมเยียนประชาชนจังหวัดมหาสารคาม ประจำเดือน กันยายน 2558

 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558 เวลา 08.00 น. ณ วัดทองนพคุณ บ้านหมากค่า หมู่ที่ 7 ตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม นายชยาวุธ  จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ในงานมีหน่วยงานราชการ  แพทย์ พอ.สว. และคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ  ออกให้บริการประชาชนฟรี  เพื่อให้ความสะดวกในการรับบริการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  ทั้งนี้ สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคามและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวด้วย

 

แรงงานจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมศึกษาดูงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 นางอำนวย คมแก้ว แรงงานจังหวัดนครนายก จัดการศึกษาดูงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ เพื่อให้สถานประกอบการของจังหวัดนครนายก ได้นำความรู้และแนวทางดำเนินการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างนายจ้าง/ลูกจ้าง การส่งเสริมระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ดี รวมทั้งการสร้างระบบเครื่อข่ายเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ณ ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)  จังหวัดสุทรปราการ ซึ่งเป็นสถานประกอบการต้นแบบ TO BE NUMBER ONE ระดับทอง

สรจ.ชัยนาท ร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองขอพรก่อนจัดงานส้มโอขาวแตงกวา ปี 2558

เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 2558   นายเฉลิมเกียรติ วรวุฒิพุทธพงศ์ นำข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ทำพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองและสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เพื่อขอพรและเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล ก่อนที่จะเปิดงานวันส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท ครั้งที่ 32 ซึ่งจังหวัดชัยนาทจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-20 กันยายน 2558 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่ให้ส้มโอพันธุ์ขาวแตงกวาเป็นที่รู้จักของคนไทยและชาวต่างชาติ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัด  โดยมีนางวิมลศรี  ปัทมินทร์  แรงงานจังหวัดชัยนาท ร่วมในพิธีดังกล่าว

แรงงานจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติระดับจังหวัด ปี 2558

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558 แรงงานจังหวัดลำพูน (นางสาวบริพันธ์ ไชยวงศ์แก้ว) ร่วมกันปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ จำนวน 1 ล้านตัว และงดเว้นการจับสัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2558 เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้มีโอกาสดำรงอยู่ และคืนความอุดมสมบูรณ์สู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ณ ลำน้ำกวงบริเวณศูนย์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลำพูน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน (นายณรงค์ อ่อนสอาด) เป็นประธาน

            

Syndicate content