ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ข่าวเด่น

ความสัมพันธ์เนื้อหากับข่าวเด่น

ก.แรงงาน เข้ารับพระราชทาน “เข็มวันอานันทมหิดล”

Date: 
Sunday, 09 June 2019

            วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน “เข็มวันอานันทมหิดล” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ นางอัจฉรา แก้วกำชัยเจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ผู้แทนกระทรวงแรงงาน ณ ห้องประชุม เฉลิม พรมมาส อาคาร อปร. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

 

ก.แรงงาน วางพวงมาลาถวายราชสักการะ วันอานันทมหิดล

Date: 
Sunday, 09 June 2019

            วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายสุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน นำคณะข้าราชการกระทรวงแรงงาน ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๘ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.๘ อาคาร อปร. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

 

MOL Working Committee on Considering Substantial Labour Information and International Labour Standards Meets

Date: 
Tuesday, 04 June 2019

            On June 4, 2019, at 13.30 hours, Deputy Permanent Secretary of Labour, Mr. Suradej Waleeittikulchaired the working committee’s meeting on considering the substantial labour information and international labour standards no. 2/2019. The meeting considered the preparation of the answer to the questions in the first report, requested the ILO Convention No. 111 and the plan and timeframe for the preparation of the first report for the ILO Convention No.111 concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation, 1958. The meeting took place at the Prasong Rananant Conference Room, 5th Floor, Ministry of Labour.

 

MOL Places Tray of Flowers and Lights Candles in Honour of HM Queen’s Birthday

Date: 
Tuesday, 04 June 2019

            On June 3, 2019, the Ministry of Labour’s Inspector-General, Mr. Tawat Benchatikul representative the Ministry of Labour, placing a tray of flowers and lighting candles in honour of Her Majesty's Queen Suthida’s birthday which took place in Sanam Luang.

 

ก.แรงงาน ประชุมคณะทำงานพิจารณาข้อมูลสารัตถะด้านแรงงานและมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ

Date: 
Tuesday, 04 June 2019

            วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาข้อมูลสารัตถะด้านแรงงานและมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ โดยที่ประชุมได้พิจารณาการจัดทำคำตอบต่อข้อคำถามตามแบบฟอร์มรายงานฉบับแรก (First Report) ขออนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ ๑๑๑ และแผนงานและกรอบเวลาการจัดทำรายงานการอนุวัติมาตรฐานแรงงานฉบับแรก (First Report) สำหรับอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ ๑๑๑ ว่าด้วยการเลือกปฏิบัติ (การจ้างงานและอาชีพ) ค.ศ. ๑๙๕๘ ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น ๕ อาคารกระทรวงแรงงาน 

 

ก.แรงงาน วางพานพุ่มถวายราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

Date: 
Tuesday, 04 June 2019

            วันที่ 3 มิถุนายน 2562 นายธวัช เบญจาทิกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เป็นผู้แทนกระทรวงแรงงาน วางพานพุ่มถวายราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ ท้องสนามหลวง

 

MOL Homeworkers Protection Committee Meets

Date: 
Friday, 31 May 2019

            On May 31, 2019, at 09.30 hours, Deputy Permanent Secretary of Labour Mr. Viwat jiraphanvanich chaired the meeting of the Homeworkers Protection Committee No. 2/2019. The meeting considered guidelines for the development of the protection system for homeworkers workers in 2020, and reported progress of the draft National Promotion and Development of Informal Workers Act B.E.....the draft Ministerial Regulation on determining the nature or type of work prohibited by from hiring workers to do at home B.E……. the draft Ministerial Regulation regarding the rules, procedures and rates of payment for medical expenses, rehabilitation fees and funeral costs paid by the employer B.E…….

MOL Conducts Fire Evacuation Drill for 2019

Date: 
Thursday, 30 May 2019

            On May 30, 2019, at 11.00 hours, Director-General of the Department of Labour Protection and Welfare Mr. Wiwat Tangsong, directed the firefighting training and fire evacuation drill at the Ministry of Labour’s Building for 2019. Deputy Permanent Secretary of Labour Mr. Wiwat Jirapanvanich, Director-General of the Department of Skill Development Mr. Suthi Sukosol, senior executives, officials and staff of the Ministry of Labour participated in fire evacuation drill on the bottom level of the Ministry of Labour’s building.

 

ก.แรงงาน ประชุม คกก.คุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน

Date: 
Friday, 31 May 2019

            วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ นายวิวัฒน์ จิระพันธุ์วานิช รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ โดยที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการพัฒนาระบบการคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้านในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รวมถึงแจ้งความคืบหน้า ร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาแรงงานนอกระบบแห่งชาติ พ.ศ. .... ร่างกฎกระทรวง กำหนดลักษณะหรือประเภทงานที่ห้ามผู้จ้างงานจ้างผู้รับงานไปทำที่บ้านทำงาน พ.ศ. .... ร่างกฎกระทรวง ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพ และค่าทำศพที่ให้ผู้จ้างงานจ่าย พ.ศ. ....

ก.แรงงาน ซ้อมดับเพลิง อพยพหนีไฟ ประจำปี ๒๕๖๒

Date: 
Thursday, 30 May 2019

            วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นผู้อำนวยการดับเพลิงในการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ อาคารกระทรวงแรงงาน ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี นายวิวัฒน์ จิระพันธุ์วานิช รองปลัดกระทรวงแรงงาน นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน ร่วมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ณ บริเวณด้านล่าง อาคารกระทรวงแรงงาน

 

Syndicate content