ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ข่าวเด่น

ความสัมพันธ์เนื้อหากับข่าวเด่น

รมว.แรงงาน เปิดงานวิชาการเพื่อนำเสนอผลการศึกษาวิเคราะห์ แนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาแรงงานเพื่อก้าวผ่านสู่เศรษฐกิจแห่งอนาคต

Date: 
Thursday, 05 September 2019

            รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดและปาฐกถาพิเศษการสัมมนาทางวิชาการเพื่อนำเสนอผลการศึกษาวิเคราะห์ เรื่อง "แนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาแรงงานเพื่อก้าวผ่านสู่เศรษฐกิจแห่งอนาคต กรณีศึกษา : แรงงานในภาคการผลิต ภาคบริการท่องเที่ยว ภาคเกษตรและแรงงานสูงอายุ" ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ

 

MOL Reviews Increase in Personnel Wages following Thai Workers Welfare Project in Korea

Date: 
Tuesday, 03 September 2019

            On September 3, 2019, at 11.00 hours, Deputy Permanent Secretary of Labour Pol.Maj. Romayong Surakitbanharn chaired the meeting to review the increase in personnel wages following the Thai Workers Welfare Project in Korea for the 2020 annual budget. The meeting took place at Thep 2 meeting room, 14th floor, Department of Employment, Ministry of Labour.

 

ก.แรงงาน ประชุมหารือทบทวนปรับเพิ่มอัตราค่าจ้างบุคลากรโครงการสงเคราะห์แรงงานไทยในสาธารณรัฐเกาหลี

Date: 
Tuesday, 03 September 2019

            วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. พันตำรวจตรีหญิง รมยง สุรกิจบรรหาร รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อทบทวนการปรับเพิ่มอัตราค่าจ้างบุคลากรตามโครงการสงเคราะห์แรงงานไทยในสาธารณรัฐเกาหลี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมตรีเทพ ๒ ชั้น ๑๔ กรมการจัดหางาน อาคารกระทรวงแรงงาน

 

MOL Follows Up Results on Strategic Development Project

Date: 
Friday, 30 August 2019

            On August 30, 2019, at 09.30 hours, Permanent Secretary of Labour Mr. Suthi Sukosol, chaired a meeting to follow up results of the Strategic Development Project on creating social security for informal workers. The meeting took place at the Permanent Secretary of Labour’s meeting room, 7th floor, Ministry of Labour.

 

Labour Minister’s Advisor Visits Ayutthaya to Promote Knowledge on Labour in Educational Institutions

Date: 
Thursday, 29 August 2019

            Advisor to the Labour Minister visited Phra Nakhon Si Ayutthaya to commence a project to enhance knowledge about labour in educational institutions, promoting learning at all ages and integration in all sectors, along with counseling for further education for the youths to be able to choose a suitable career in line with the needs of the labour market.

ก.แรงงาน ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์

Date: 
Friday, 30 August 2019

            วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์ เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ (Strategist Development Program) เรื่องการสร้างหลักประกันทางสังคมให้แรงงานนอกระบบ ณ ห้องประชุมปลัดกระทรวงแรงงาน ชั้น ๗ อาคารกระทรวงแรงงาน

 

‘ที่ปรึกษา รมว.แรงงาน’ ลงพื้นที่อยุธยา เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านแรงงานในสถานศึกษา

Date: 
Thursday, 29 August 2019

            ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านแรงงานในสถานศึกษา ส่งเสริมการเรียนรู้ทุกช่วงวัย บูรณาการทุกภาคส่วน พร้อมแนะแนวการศึกษาต่อแก่เยาวชนให้สามารถเลือกประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

MOL Summarizes Human Rights Practices of Office of the Permanent Secretary

Date: 
Tuesday, 27 August 2019

            The Ministry of Labour met and had a briefing on the evaluation of human rights practices of the Office of the Permanent Secretary, on being visited by the Committee on Monitoring, Considering and Selecting Model Organizations on Human Rights.

MOL Summarizes Human Rights Practices of Office of the Permanent Secretary

Date: 
Tuesday, 27 August 2019

            The Ministry of Labour met and had a briefing on the evaluation of human rights practices of the Office of the Permanent Secretary, on being visited by the Committee on Monitoring, Considering and Selecting Model Organizations on Human Rights.

ก.แรงงาน สรุปผลการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Date: 
Tuesday, 27 August 2019

            กระทรวงแรงงาน ประชุมและบรรยายสรุปผลการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เนื่องในโอกาสรับการตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการติดตาม พิจารณา และคัดเลือกองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน

 

Syndicate content