ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ข่าวเด่น

ความสัมพันธ์เนื้อหากับข่าวเด่น

MOL Employee Welfare Fund Committee Meets for 2/2019

Date: 
Friday, 22 February 2019

            On February 22, 2019, at 09.30 hours, Deputy Permanent Secretary of Labour Mr. Viwat jiraphanvanich chaired the Employee Welfare Fund Committee Meeting No. 2/2019. The meeting considered the payment of employee welfare other than compensation and the sale of debt from the account as bad liability of the Employee Welfare Fund, including the schedule of the next meeting in March 2019. The meeting took place at the Mitmaitree 2 Conference Room, 5th floor, Department of Labour Protection and Welfare, Ministry of Labour. 

 

ก.แรงงาน ประชุม คกก.กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

Date: 
Friday, 22 February 2019

            วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิวัฒน์ จิระพันธุ์วานิช รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ โดยที่ประชุมได้พิจารณาการจ่ายเงินสงเคราะห์ลูกจ้างกรณีอื่นนอกจากค่าชดเชย และการจำหน่ายหนี้ออกจากบัญชีเป็นหนี้สูญของกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง รวมถึงกำหนดการประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี ๒ ชั้น ๕ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อาคารกระทรวงแรงงาน

 

MOL Meets to Consider Foreign Private Organization Operations

Date: 
Wednesday, 20 February 2019

            On February 20, 2019, at 09.30 hours, Deputy Permanent Secretary of Labour Pol.Maj. Romayong Surakitbunharn chaired the meeting to consider operations of foreign private organization No. 2/2019. The meeting discussed the request of 8 foreign private organizations to extend the period for services. Organizations included the International Copper Association of Southeast Asia, ATD Fourth World Thailand for the World and Humans in the Future, the American Center for International Labour, the International Republican Institute, the International Institute of the IOGT-NTO Movement and the Youth with A Mission Relief and Development Organization.

ก.แรงงาน ประชุมพิจารณาการดำเนินงานขององค์การเอกชนต่างประเทศ

Date: 
Wednesday, 20 February 2019

            วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. พันตำรวจตรีหญิง รมยง สุรกิจบรรหาร รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมพิจารณาการดำเนินงานขององค์การเอกชนต่างประเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ โดยที่ประชุมได้พิจารณาองค์การเอกชนต่างประเทศขอขยายระยะเวลาดำเนินงาน จำนวน ๖ องค์กร ได้แก่ สมาคมทองแดงนานาชาติประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สมาคม เอ.ที.ดี.โลกที่สี่ เพื่อโลกและมนุษย์ในอนาคต ศูนย์อเมริกันเพื่อแรงงานนานาชาติ สถาบันอินเตอร์เนชั่นแนลรีพับลิกัน สถาบันนานาชาติไอโอจีที – เอ็นทีโอ มูฟเมนท์ และองค์การช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ของคณะอนุชนนานาชาติ ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น ๑๐ กรมการจัดหางาน อาคารกระทรวงแรงงาน

 

MOL Discusses Approach for Thai Fruit Pickers Travelling to Finland

Date: 
Thursday, 14 February 2019

            On February 14, 2019, at 10.30 hours, Permanent Secretary of Labour, Mr. Jarin Chakkaphark chaired the commencement of the meeting on ways to proceed about traveling to collect wild fruits in Finland in 2019, at the Tien Achakul conference room, 10th Floor, Department of Employment, Ministry of Labour. He said that the meeting was to discuss and listen to comments/suggestions on how to set up guidelines for the operation of Thai workers traveling to collect wild fruit, as it is well known that Thai workers go to Finland to gather wild fruits during the seasons by notifying travel to work abroad on their own. Thai law has the Employment and Jobseekers' Protection Act B.E.

MOL State Enterprise Labour Relations Committee Meets

Date: 
Thursday, 14 February 2019

           On February 14, 2019, at 09.30 hours, Labour Minister, H.E. Police General Adul Sangsingkeo chaired the opening of the State Enterprise Labour Relations Committee Meeting No. 1/2019. The meeting considered the appointment of the State Enterprise Labour Relations Subcommittee and acknowledged operational results and the trend of state enterprises by the 7th State Enterprise Labour Relations Committee. The meeting took place at the Prof. Nikom Chandravithun conference room, 5th floor, Department of Labour Protection and Welfare, Ministry of Labour.

 

ก.แรงงาน หารือแนวทางการดำเนินการเดินทางไปเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์

Date: 
Thursday, 14 February 2019

            วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมหารือแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการเดินทางไปเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์ฤดูกาลปี ๒๐๑๙ ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น ๑๐ กรมการจัดหางาน อาคารกระทรวงแรงงาน โดยกล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้พื่อร่วมหารือ และรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะในการกำหนดแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการเดินทางไปเก็บผลไม้ป่าของคนงานไทย เป็นที่ทราบกันดีว่า การเดินทางไปเก็บผลไม้ป่าในสาธารณรัฐฟินแลนด์ คนงานไทยจะเดินทางเข้าไปทำงานตามฤดูกาล โดยการแจ้งการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศด้วยตนเอง ซึ่งตามกฎหมายของไทยจะมีพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.

MOL Wage Committee Meets 2/2019

Date: 
Wednesday, 13 February 2019

            On February 13, 2019, at 09.00 hours, Permanent Secretary of Labour Mr. Jarin Chakkaphark chaired the Wage Committee Meeting No. 2/2019. The meeting considered the 20th Wage Committees working plan for 2019 and acknowledged the progress report of the Subcommittee on Academic Affairs and Screening on minimum wage proposals for Bangkok and outer provinces for 2019, including comments/suggestions about the hourly wage rate for elderly employees. The meeting took place at the Prasong Rananant conference room, 5th Floor, Ministry of Labour.

 

ก.แรงงาน ประชุม คกก.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์

Date: 
Thursday, 14 February 2019

            วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ โดยที่ประชุมได้พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ และรับทราบผลการดำเนินการและแนวโน้มสถานการณ์ด้านรัฐวิสาหกิจของคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ชุดที่ ๙ ณ ห้องประชุม ศ. นิคม จันทรวิทุร ชั้น ๕ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อาคารกระทรวงแรงงาน

 

ก.แรงงาน ประชุม คกก.ค่าจ้าง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

Date: 
Wednesday, 13 February 2019

            วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการค่าจ้าง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ โดยที่ประชุมได้พิจารณาแผนการดำเนินงานของคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ ๒๐ ปี ๒๕๖๒ และรับทราบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการวิชาการและกลั่นกรอง เรื่อง การพิจารณากลั่นกรองข้อเสนออัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดและกรุงเทพมหานคร ปี ๒๕๖๒ รวมถึงข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับเรื่องอัตราค่าจ้างรายชั่วโมง สำหรับลูกจ้างผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น ๕ อาคารกระทรวงแรงงาน 

 

Syndicate content