ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ข่าวเด่น

ความสัมพันธ์เนื้อหากับข่าวเด่น

MOL Home Workers Protection Committee Meets

Date: 
Wednesday, 07 August 2019

            On August 7, 2019, at 09.30 hours, Deputy Permanent Secretary of Labour Mr. Viwat Jiraphanvanich chaired the Home Workers Protection Committee meeting No. 4/2019. The meeting reported the progress of the draft ministerial regulation to determine the nature or type of work that prohibits employers from hiring workers to do work at home, B.E…., and the appointment of a new home workers protection committee. The meeting took place at the Prof. Nikom Chandravithu conference room, 5th floor, Department of Labour Protection and Welfare, Ministry of Labour.

 

ก.แรงงาน บูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลแรงงานต่างด้าว พัฒนาระบบ ‘สมาร์ทเซอร์วิส’ ยกระดับบริการผู้ประกอบการนิคมฯ

Date: 
Thursday, 08 August 2019

            วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. พันตำรวจตรีหญิง รมยง สุรกิจบรรหาร ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และผู้ประกอบพาณิชยกรรม ระหว่างกรมการจัดหางานและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ณ ห้องมณฑาทิพย์ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ

 

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่พิจิตร ตรวจติดตามการดำเนินงาน ด้านการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน

Date: 
Thursday, 08 August 2019

            วันที่ 6 สิงหาคม 2562 นางอัจฉรา แก้วกำชัยเจริญ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดพิจิตรเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ของประชาชน โดยมีโดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดพิจิตรให้การต้อนรับ และนำลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการต่างๆ

 

MOL 18th Advisory Council for National Labour Development Meets

Date: 
Tuesday, 06 August 2019

            On August 6, 2019, at 09.30 hours, Deputy Permanent Secretary of Labour Mr. Suradech Waleeittikul joined in the 18th National Labour Development Advisory Council Meeting No. 8/2019 (16th occasion). The meeting considered the 18th National Labour Development Advisory Council’s employee representatives, free from union membership. The meeting took place at the Prasong Rananant Conference Room, 5th floor, Ministry of Labour.

 

ก.แรงงาน ประชุม คกก.คุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน

Date: 
Wednesday, 07 August 2019

            วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิวัฒน์ จิระพันธุ์วานิช รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ โดยที่ประชุมได้รายงานความคืบหน้าร่างกฎกระทรวง กำหนดลักษณะหรือประเภทงานที่ห้ามผู้จ้างงานจ้างผู้รับงานไปทำที่บ้านทำงาน พ.ศ. .... และการแต่งตั้งคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้านชุดใหม่ ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น ๕ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อาคารกระทรวงแรงงาน

 

ก.แรงงาน ประชุม คกก.สภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ ชุดที่ ๑๘

Date: 
Tuesday, 06 August 2019

            วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน ร่วมการประชุมคณะกรรมการสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ ชุดที่ ๑๘ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๑๖) โดยที่ประชุมได้พิจารณาคณะกรรมการสภาที่ปรึกษาฯ ชุดที่ ๑๘ ฝ่ายลูกจ้าง พ้นจากการเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น ๕ อาคารกระทรวงแรงงาน

 

MOL Meets to Prepare Budget for 2020

Date: 
Friday, 02 August 2019

            On August 2, 2019, at 08.45 hours, Permanent Secretary of Labour Mr. Suthi Sukosol chaired the discussion between the Minsitry of Labour and the Bureau of the Budget’s executives on preparation of the budget for 2020. The meeting took place at the Prasong Rananant Meeting Room, 5th Floor, Ministry of Labour. 

 

ก.แรงงาน ประชุมจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

Date: 
Friday, 02 August 2019

            วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๔๕ น. นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมหารือระหว่างผู้บริหารกระทรวงแรงงานและผู้บริหารสำนักงบประมาณ เรื่องการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น ๕ อาคารกระทรวงแรงงาน 

 

MOL Meets to Report Plan/Projects on Systems to Monitor and Evaluate Nationwide

Date: 
Wednesday, 31 July 2019

            On July 31, 2019, at 09.00 hours, Deputy Permanent Secretary of Labour Mr. Suradej Waleeittikul chaired the meeting to report plans/projects in the system to monitor and evaluate nationwide. The meeting took place at the Prasong Rananant Conference Room, 5th floor, Ministry of Labour.

 

MOL Labour Welfare Committee Meets

Date: 
Tuesday, 30 July 2019

            On July 30, 2019, at 13.30 hours, Deputy Permanent Secretary Mr. Viwat Jiraphanvanich chaired the Labour Welfare Committee Meeting No. 9/2019 at the Labour Relations Committee Meeting Room, 1st Floor, Department of Labour Protection and Welfare, Ministry of Labour.

 

Syndicate content