ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

มาตรฐานแรงงานไทย

 

มาตรฐานแรงงานไทย

 

มาตรฐานแรงงาน คืออะไร

 

คือ กฎเกณฑ์ การปฏิบัติ การใช้แรงงานเกี่ยวกับสภาพการจ้างและสภาพการทำงาน  เช่น ค่าจ้าง ชั่วโมงทำงาน วันหยุด และความปลอดภัยในการทำงาน การมีมาตรฐานแรงงาน เพื่อให้แรงงานได้รับการคุ้มครองอย่างทัดเทียมเสมอภาค ก่อให้เกิดคุณภาพชีวิต มีความปลอดภัย มีแรงงานสัมพันธ์ที่ดี และมีขวัญกำลังใจในการทำงาน
 

ประเภทของมาตรฐานแรงงาน

มาตรฐานแรงงานแบ่งเป็น 3 ประเภทหลักๆ ดังนี้

 

          มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ คือ อนุสัญญาและข้อแนะ รวมทั้งประกาศอื่นๆ ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)
          มาตรฐานแรงงานตามกฎหมาย คือ ข้อบังคับตามกฎหมาย ได้แก่ พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานและ พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518

          มาตรฐานแรงงานเอกชน คือ ข้อกำหนดที่ประกาศใช้โดยองค์กรพัฒนาเอกชน กลุ่มธุรกิจ และผู้ผลิตสินค้า ได้แก่ SA 8000 WRAPETI  ฯลฯ  รวมทั้งหลักปฏิบัติของผู้ผลิต เช่น  อดีดาส-ซาโลมอน ไนกี้ และ วอลท์ ดิสนีย์  ฯลฯ

 

มาตรฐานแรงงานที่สถานประกอบกิจการควรจัดทำ

 

          • มาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย มรท. 8001-2546 (Thai Labor-Standard : TLS 8001-2546)   เป็นมาตรฐานที่จัดทำโดยภาครัฐร่วมกับเอกชนมาตรฐานแรงงานว่าด้วยความรับผิดชอบทางสังคม (Social Accountability 8000-SA 8000) เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการส่งออก
          • มาตรฐานแรงงานว่าด้วยข้อปฏิบัติในสถานที่ทำงาน (Workplace Code of Conduct) 
          • มาตรฐานแรงงานว่าด้วยสมาคมสิทธิคนงาน (Worker Rights Consortium Code of Conduct)      

          มาตรฐานแรงงานว่าด้วยหลักจรรยาบรรณของบริษัท ไนกี้ (Nike Code of Ethics) กำหนดขึ้นโดยบริษัทในเครือไนกี้ เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการผลิตเครื่องกีฬา
          • มาตรฐานแรงงานว่าด้วยหลักการผลิตที่เป็นสากลทั่วโลก (Mattel Global Manufacturing Principles)

          • มาตรฐานจริยธรรมพื้นฐานทางการค้า (Ethical Trading Initiative (ETI) Standard)  (International Council of Toy Industries Code of Business Practice) (ICTI) เหมาะสมกับอุตสาหกรรมผู้ผลิตของเล่นเด็ก
          • มาตรฐานอื่นๆ ที่สถานประกอบการสนใจติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 

ประโยชน์ของการจัดทำมาตรฐานแรงงาน

          มาตรฐานแรงงานเกี่ยวข้องกับการค้าในเวทีโลก โดยปัจจุบันกลุ่มผู้ซื้อรายใหญ่ในสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป ให้ความสำคัญต่อการผลิตสินค้าและบริการที่ต้องเคารพ สิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงาน โดยได้นำเรื่องมาตรฐานแรงงานมาเป็นเงื่อนไขให้ผู้ผลิตต้องปฏิบัติ หากไม่สามารถกระทำได้  จะยกเลิกสัญญาการสั่งซื้อ
          การจัดทำระบบมาตรฐานแรงงานเป็นการสนับสนุนการส่งออก  และยังทำให้แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความปลอดภัยในการทำงาน ลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน เกิดขวัญกำลังใจที่จะสร้างผลผลิตอย่างเต็มศักยภาพ  นอกจากนี้ การจัดทำมาตรฐานแรงงาน ทำให้มีแนวปฏิบัติในการจัดทำระบบการจัดการให้มีประสิทธิภาพ   ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มผลผลิตที่จะสร้างรายได้ให้แก่ลูกจ้าง และสร้างผลกำไรให้แก่สถานประกอบกิจการ และที่สำคัญ คือ การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและสร้างความรับผิดชอบทางสังคม ซึ่งจะลดอุปสรรคและข้อกีดกันทางการค้า
 

การดำเนินการภาครัฐในการช่วยสนับสนุนการจัดทำมาตรฐานแรงงาน

 

          กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน ได้ให้การส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการจัดทำมาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001-2546) และให้การรับรองโดยออกเอกสารอย่างเป็นทางการที่เป็นหลักฐานว่า มีการปฏิบัติสอดคล้องกับที่กำหนด มรท. 8001-2546 ทั้งนี้ เพื่อลดอุปสรรคทางการค้าและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ใช้แรงงานโดยให้บริการ

 

5.1 การส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำมาตรฐานแรงงาน

 

            •  จัดทำคู่มือปฏิบัติและข้อมูลข่าวสารต่างๆ ในการจัดทำ มรท. 8001-2546
          •  จ้างที่ปรึกษาเข้าดำเนินการพัฒนามาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001-2546) ในสถานประกอบ    

              กิจการส่งออกตามข้อกำหนดทั้ง 12 ข้อ จนสถานประกอบกิจการมีความพร้อมที่จะรับการตรวจ     

              ประเมินเพื่อขอการรับรอง โดยสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงานสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจ้างที่

              ปรึกษาในวงเงินไม่เกินสถานประกอบกิจการละ 73,000บาท

 

5.2 การรับรอง มรท.8001-2546

 

          •  จัดทำคู่มือเตรียมความพร้อม เพื่อรับการตรวจประเมินรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 

              8001-2546)
          •  จัดผู้ที่มีความชำนาญทั้งภาครัฐและภาคเอกชนดำเนินการตรวจประเมินอย่างเป็นระบบตามหลัก

              เกณฑ์สากล
          •  ให้การรับรองปฏิบัติที่สอดคล้องกับ มรท. 8001-2546 ตามขอบข่ายที่ต้องการ
          •  ตรวจติดตามเป็นระยะเพื่อรักษามาตรฐานให้คงอยู่และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
              ทั้งนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

5.3 ระดับการรับรอง

          เพื่อให้มีการพัฒนาเข้าสู่ มรท.8001-2546 อย่างเป็นลำดับขั้นตอนตามศักยภาพและความพร้อม จึงแบ่งการรับรองเป็น 2 ระดับ ดังนี้
*ระดับพื้นฐาน
รับรองการปฏิบัติที่สอดคล้อข้อกำหนดมาตรฐานขอบเขตกฎหมาย อายุการรับรอง 1 ปี
*ระดับสมบูรณ์
รับรองการปฏิบัติที่สอดคล้องมาตรฐานทั้งหมด โดยแบ่งเป็น 4 ขั้น ตามความสามารถในการจัดการเรื่องชั่วโมง

 

การทำงานล่วงเวลา (O.T.)
          •  ขั้นสูงสุด  O.T. ไม่เกิน 12 ชั่วโมง: สัปดาห์อายุการรับรอง 3 ปี
          •  ขั้นก้าวหน้า O.T. ไม่เกิน 18ชั่วโมง: สัปดาห์อายุการรับรอง 1ปี
          •  ขั้นพัฒนา  O.T. ไม่เกิน 24ชั่วโมง: สัปดาห์อายุการรับรอง 1ปี

          •  ขั้นริเริ่ม O.T. ไม่เกิน 36ชั่วโมง: สัปดาห์อายุการรับรอง 1ปี

5.4 หลักเกณฑ์การรับรอง

          •  สถานประกอบกิจการจ้างความประสงค์ยื่นคำขอการรับรอง
          •  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจัดเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคร่วมกับผู้ชำนาญการ

             ภาคเอกชน ตรวจประเมินข้อมูลเอกสารและหลักฐานในสถานประกอบกิจการ
          •  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพิจารณาตัดสินให้การรับรองจากผลการตรวจประเมินที่สอดคล้อง

             กับข้อกำหนดในระดับต่างๆ    โดยออกใบรับรองมาตรฐาน มรท.8001-2546 มีอายุ 1 ปี และมีการ 

             ตรวจติดตามหลังการรับรองอย่างน้อยทุก 6 เดือน

5.5 ประโยชน์การรับรอง

          •  สถานประกอบกิจการมีหลักประกันที่สร้างความเชื่อมั่นในความรับผิดชอบทางสังคม ซึ่งจะช่วยลด

              อุปสรรค และเพิ่มโอกาสทางการค้า
          •  เป็นการเตรียมความพร้อมที่จะช่วยลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินมาตรฐานแรงงาน

              อื่นๆ ที่เป็นเงื่อนไขทางการค้า
          •  เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้างซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมแรงร่วมใจในทุกด้าน
          •  ลูกจ้างมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถสร้างผลผลิตได้เต็มศักยภาพ