ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

การประชุมศูนย์ประสานงานและสนับสนุนเครือข่ายแรงงานนอกระบบจังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558 เวลา 13.30 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดอ่างทองได้จัดการประชุมศูนย์ประสานงานและสนับสนุนเครือข่ายแรงงานนอกระบบจังหวัดอ่างทอง ณ ห้องประชุมป่าโมก ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ในการการประชุมครั้งนี้ได้เชิญหน่วยงานในสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม เพื่ิอรับทราบรายงานผลการดำเนินการจัดทำทะเบียนข้อมูลแรงงานนอกระบบจังหวัดอ่างทอง และทราบถึงรายงานผลกการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริม คุ้มครองและพัฒนาแรงงานนอกระบบจังหวัดอ่างทอง พ.ศ.2558 รวมทั้งการพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัด โดยมีนางสาวเนาวรัตน์ วัฒนชอบ แรงงานจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในการประชุม