ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สรจ.หนองคาย จัดประชุมคณะทำงานจัดทำยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานเฉพาะกลุ่ม ฯ

เมื่อวันศุกร์ ที่ 25 กันยายน 2558 เวลา 13.30 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย จัดประชุมคณะทำงานจัดทำยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานเฉพาะกลุ่ม (แรงงานนอกระบบ แรงงานคนพิการ และแรงงานผู้สูงอายุ) ปี พ.ศ. 2558 - 25562 จังหวัดหนองคาย โดยมีนายไพฑูรย์ มีมงคล แรงงานจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในการประชุม เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล กำหนดและเสนอประเด็นปัญหาแนวทางการดำเนินงานด้านแรงงานนอกระบบ พัฒนาศึกยภาพเครือข่ายแรงงานกลุ่มเฉพาะ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการ ณ ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย