สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน ขานรับนโยบายรัฐมนตรีแรงงาน ร่วมสานสุขแรงงานไทย

            เมื่อวันที่  ๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๕๙   สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน  ดำเนินการโครงการสาน สร้าง เสริมสุขแรงงานไทย  เพื่อสร้างความเข้าใจประชาชนในพื้นที่ทั้งที่เป็นแรงงานในระบบ และแรงงานนอกระบบ  น้อมนำแนวทางตามพระราชดำริมาใช้ในการพัฒนาอาชีพตลอดจนคุณภาพชีวิต   อันจะนำไปสู่ความสุขในการทำงาน  ก่อให้เกิดความสามัคคีและปรองดองในพื้นที่ / ชุมชน  ซึ่งภายในงานได้นำการบริการตามภารกิจของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน  อาทิ  การให้ความรู้สิทธิประโยชน์ของแรงงานทั้งในระบบและแรงงานนอกระบบ  มหกรรมส่งเสริมอาชีพ  การให้คำปรึกษาทางอาชีพ/ด้านแหล่งเงินกู้เพื่อการลงทุน  สาธิตการประกอบอาชีพอิสระ  การจัดนัดพบแรงงาน  การให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยในการทำงาน   การให้บริการผู้ประกันตน มาตรา ๔๐  บริการตรวจเช็ครถจักรยานยนต์  เป็นต้น  ทั้งนี้ สรจ.น่าน ยังได้บูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำกิจกรรมมาบริการในงาน  ประกอบด้วย การจำหน่ายสินค้าราคาถูก  สินค้าจากผู้ประกอบการอิสระ(SME)  การบริการตัดผมบุรุษ เป็นต้น  ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน (นายวุฒิชัย เสาวโกมุท) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดน่าน ตลอดจนผู้นำชุมชนทุกภาคส่วน ผู้แทนภาคเอกชน ชมรม สมาคม เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง  ณ  ห้อง Convention Hallโรงแรมดิอิมเพรสน่าน  อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

            

 

            รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  กล่าวว่าโครงการดังกล่าวถือได้ว่าเป็นการบูรณาการระหว่างหน่วยงานได้นำกิจกรรม ภารกิจของภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ลงสู่ภาคประชาชนให้บริการได้อย่างทั่วถึง  สอดรับนโยบายประชารัฐ ชองรัฐบาลที่ต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับภาครัฐ  ซึ่งคาดว่าผู้เข้าร่วมโครงการซึ่งเป็นผู้ใช้แรงงานทั้งแรงงานในระบบและแรงงานนอกระบบในวันนี้ จะได้เข้าถึงบริการของภาครัฐตลอดจนเป็นเตรียมความพร้อมความถนัดด้านอาชีพ เพื่อเข้าสู่ระบบการจ้างงานกหรือประกอบอาชีพอิสระ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป    

            นายทวีผล  สมประสิทธิ์  แรงงานจังหวัดน่าน  กล่าวเพิ่มเติมว่าทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดน่าน  ได้ให้ความสำคัญต่อแรงงานทั้งในระบบและแรงงานนอกระบบ  จึงได้ร่วมบูรณาการดำเนินงานโครงการในวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  สนองตอบนโยบายของผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงแรงงาน  พร้อมทั้งหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดน่านที่ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง  เพื่อให้แรงงานไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน


+++++++++++++++++++

“OUR HOME OUR COUNTRY STRONGER TOGETHER"

 

"เราจะเติบโตและแข็งแกร่งไปด้วยกัน เพราะที่นี่คือ บ้านของเรา ประเทศไทยของเรา"


อรณิชชา  มูลคำ  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ - ข่าว

สนง.แรงงานจังหวัดน่าน

๒๕  พ.ค. ๒๕๕๙