จังหวัดขอนแก่น ตรวจบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559  หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดขอนแก่น พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ร่วมตรวจบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในสถานประกอบการประเภทโรงแรม/ให้บริการที่พัก จำนวน 8 แห่ง

1. สวนคูณรีสอร์ท

2. โรงน้่ำแข็งน้ำพองกิจวารี

3. มิตรภาพน้ำพอง

4. ศรีศรา รีสอร์ท

5. ศรีวิไล รัสอร์ท

6. ศรีศร รีสอร์ท

7. โรงแรมน้ำพองเกสท์เฮ้าส

8. โรงแรมน้ำพองโกโกนัท

ผลการตรวจ :

สถานประกอบการทั้งสองแห่งไม่พบปัญหาการค้ามนุษย์

ไม่พบการจ้างแรงงานต่างด้าว / แรงงานเด็ก / แรงงานคนพิการ