ประกาศราคากลางจ้างติดตั้งประชาสัมพันธ์ในบริเวณอาคารกระทรวงแรงงาน