แรงงาน จ.พัทลุง ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวประชารัฐ (250,000)

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00 น. นางอมรวรรณ ช่วงเพ็ชจินดา แรงงานจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยคณะทำงานตรวจติดตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวประชารัฐ (250,000) ลงพื้นที่อำเภอศรีบรรพตตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ โดยอำเภอศรีบรรพตมีการเสนอโครงการทั้งสิ้น จำนวน 30 โครงการ งบประมาณ 7,500,00 บาท โดยจากการตรวจติดตามครั้งที่ 1 จำนวน  6 โครงการ ประกอบด้วยตำบลเขาย่า จำนวน 2 โครงการ (โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์หอประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 และโครงการซ่อมแซมถนนสายวังงาย-สำนักวา หมู่ที่ 7) ตำบลเขาปู่ จำนวน 2 โครงการ (โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์สาธิตการตลาด หมู่ที่ 4 และโครงการปรับปรุงโรงเรือนผลิตน้ำดื่ม หมู่ที่ 11) และตำบลตะแพน จำนวน 2 โครงการ (โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายห้วยลึก หมู่ที่ 2 และโครงการซ่อมแซมศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3)