ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สนร.ญี่ปุ่นร่วมจัดอบรมอาสาสมัครแรงงานในประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 23-24 กันยายน 2560  สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว กลุ่มเด็กไทย (จังหวัดโทจิกิ) สมาคมเครือข่ายคนไทยในญี่ปุ่น (TNJ) และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดการฝึกอบรม "เพิ่มศักยภาพของอาสาสมัครในการคุ้มครองคนไทย และแรงงานไทย" ณ ศูนย์เยาวชน จังหวัดโทจิกิ โดยมีอาสาสมัครแรงงานและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมจำนวน 20 คน เพื่อเสริมสร้างความรู้ในการให้คำแนะนำแก่คนไทยและแรงงานในประเทศญี่ปุ่น คนไทยที่สนใจมาท่องเที่ยว/ทำงาน คนไทย/แรงงานไทยหนีวีซ่าฯ ผ่านระบบไลน์@ ตลอด 24 ชั่วโมงฯ