ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

การตรวจเยี่ยมแรงงานไทยในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2560 นายอสิ ม้ามณี กงสุญใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแรงงานไทยในฮ่องกง ตามคำเชิญของนางจารุณี นครศรี กงสุล (ฝ่ายแรงงาน) ในโอกาสที่สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง จัดบริการจุดนัดพบอาสาสมัครแรงงาน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ สวนสาธารณะต๋ากู๋แหล่งโต๋ว เขตเก๋าหลงเส่ง เพื่อให้บริการด้าน (1) การรับรายงานตัวแรงงานที่เข้ามาทำงานใหม่ (2) ให้คำปรึกษาแนะนำและรับเรื่องร้องทุกข์ (3) ประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษาสำหรับการศึกษาทางไกล กศน. และ มสธ. และ (4) บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักงานแรงงาน

ในโอกาสนี้ สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง ได้จัดเตรียมพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร และน้ำดื่ม เพื่อให้ท่านกงสุลใหญ่มอบให้กับแรงงานไทย ณ จุดต่างๆ ได้แก่ กลุ่มแรงงานไทยที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการนวดแผนไทยและกลุ่มแรงงานไทยที่ฝึกการแสดงวัฒนธรรม ซึ่งจัดโดยสมาคมรวมไทย และแรงงานไทยที่ออกมาพักผ่อนในวันหยุด ในสวนสาธารณะคาร์เพนเตอร์โร้ด ปาร์ค และร้านอาหารไทยในย่านชุมชนไทย (เกาลูนซิตี๊) 

การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมของท่านกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง ได้รับการตอบรับจากกลุ่มแรงงานเป็นอย่างดี โดยเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่แรงงานไทยที่มาพำนักและทำงานในฮ่องกง รวมถึงกลุ่มสมาคมต่างๆ ที่ดูแลคนไทยในฮ่องกง ทั้งนี้ มีแรงงานไทยมาติดต่อรับบริการ ณ จุดนัดพบอาสาสมัครแรงงาน รวม 17 คน โดยแบ่งเป็น รายงานตัวผู้ช่วยแม่บ้าน 10 คน และขอรับคำปรึกษาแนะนำ/ร้องทุกข์ 7 คน