ก.แรงงาน ประชุมดำเนินการศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

Date: 
Tuesday, 10 April 2018

            นางเพชรรัตน์ สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับ ดูแล และติดตามการดำเนินการศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ โดยที่ประชุมได้พิจารณาการขยายการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานใน ๑๔ ที่เหลือเพื่อให้ครอบคลุมทั่วประเทศในการให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง ทั้งการให้บริการข้อมูลข่าวสารและให้คำปรึกษา ข้อมูลตำแหน่งงานว่าง การประกอบอาชีพ สิทธิประโยชน์ลูกจ้าง-นายจ้าง การขออนุญาตทำงาน การขึ้นทะเบียนว่างงาน อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว และสิทธิประโยชน์ประกันสังคม การให้บริการรับเรื่อง – ส่งต่อ รับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน รับลงทะเบียนนายจ้างและรับแจ้งตำแหน่งงานว่าง รับสมัครฝึกประกอบอาชีพอิสระ รับสมัครฝึกเตรียมเข้าทำงาน และรับสมัครฝึกยกระดับฝีมือ และการให้บริการเบ็ดเสร็จ รับสมัครงานในประเทศ/รับสมัครงานในระบบออนไลน์ ตรวจสอบสิทธิประกันสังคมเบื้องต้น ผ่านบัตรสมาร์ทการ์ด ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ กระทรวงแรงงาน 

 

 

 

 

-------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

๑๐ เมษายน ๒๕๖๑