สมาคมแม่บ้านแรงงาน “สรงน้ำพระ” “เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย” เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์

          วันที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. รศ.ดร.รัตนา จักกะพาก นายกสมาคมแม่บ้านแรงงาน มอบหมายให้นางสมใจ ธรรมสโรช เลขานุการสมาคมแม่บ้านแรงงาน เป็นผู้แทนนายกสมาคมแม่บ้านแรงงาน พร้อมคณะกรรมการสมาคมฯ ร่วมพิธีสรงน้ำขอพรพระสุธรรมาธิบดี ผู้อำนวยการมูลนิธิสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ พระครูพิพัฒน์ศีลาจาร เจ้าอาวาสวัดสิรินธรเทพรัตนาราม ในพระราชูปถัมภ์ และพระครูปลัดวรวัฒน์ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ และวันขึ้นปีใหม่ไทย เพื่อแสดงออกถึงความเคารพนับถือ และร่วมสืบสานวัฒนธรรม ปลูกฝังประเพณีอันดีงาม นำความเป็นสิริมงคลแก่เจ้าหน้าที่ ครูผู้สอนและผู้ปกครอง และจัดเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย ณ ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนางอุดมลักษณ์ สอนสารี ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในฐานะกรรมการสมาคมแม่บ้านแรงงานเป็นประธานในพิธีสรงน้ำขอพรพระ

 

          สำหรับศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์จังหวัดสมุทรปราการในความดูแลของกระทรวงแรงงาน ซึ่งเป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เปิดรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนซึ่งเป็นบุตรของผู้ใช้แรงงาน ตลอดทั้งปีไม่มีปิดภาคเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการจัดสวัสดิการและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ใช้แรงงานทำให้ผู้ใช้แรงงานทำงานได้เต็มที่โดยไม่มีความกังวลห่วงใย บุตรหลาน และยังเป็นการเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ให้เด็กก่อนเข้าสู่การศึกษาภาคบังคับ ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2560 ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยฯ มีนักเรียนทั้งสิ้นจำนวน 562 คน แบ่งเป็น ชาย 286 คน หญิง 276 คน เป็นนักเรียนสัญชาติ เมียนมา 5 คน ลาว 2 คน และสิงคโปร์ 1 คน

*********************
 
กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
11 เมษายน 2561
 
Date: 
Wednesday, 11 April 2018