“อนุสรี”ลงใต้พบปะบัณฑิตแรงงาน กลุ่มฝึกอาชีพ นำภารกิจสู่พื้นที่ชายแดน ลดสังคมเหลื่อมล้ำ

Date: 
Wednesday, 11 July 2018

               รมว.แรงงาน มอบหมาย น.ส.อนุสรี ทับสุวรรณ ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติงานกระทรวงแรงงาน พบปะบัณฑิตแรงงาน และกลุ่มฝึกอาชีพชายแดนภาคใต้ ขับเคลื่อนบริการด้านแรงงานเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ สร้างงาน สร้างอาชีพ ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

 

 

 

              เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางสาวอนุสรี ทับสุวรรณ ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติงานกระทรวงแรงงาน เป็นประธานบรรยายพิเศษ เรื่อง“บทบาทของบัณฑิตแรงงานในการขยายโอกาสการมีงานทำและส่งเสริมการสร้างอาชีพเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้”ณ โรงแรมหาดใหญ่ พาราไดส์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีบัณฑิตแรงงาน เจ้าหน้าที่พี่เลี้ยง และส่วนราชการกระทรวงแรงงานในจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และอำเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย ของ จ.สงขลา เข้าร่วมรับฟังและนำเสนอผลงานการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ซึ่งปัจจุบันมีบัณฑิตแรงงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลารวมจำนวนทั้งสิ้น 380 คน
            นางสาวอนุสรีฯ กล่าวต่อว่า บัณฑิตแรงงานในฐานะของลูกหลานของคนในพื้นที่เป็นผู้รู้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในเชิงลึกและช่วยเชื่อมโยงภารกิจภาครัฐไปยังประชาชนในพื้นที่ห่างไกลให้เข้าถึงบริการของรัฐได้อย่างใกล้ชิด รวมทั้งเป็นสื่อกลางในการนำบริการและข้อมูลข่าวสารด้านแรงงานทุกมิติเข้าไปประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจแก่ประชาชน บัณฑิตแรงงานถือเป็นผู้มีบทบาทในการช่วยลดความเหลื่อมล้ำ ความแตกต่างระหว่างพื้นที่ ลดความยากลำบากในการเดินทาง ลดความเสี่ยงต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และลดความไม่รู้ ไม่เข้าใจ อันเนื่องมาจากข้อจำกัดด้านภาษาและวัฒนธรรม กระทรวงแรงงานมีภารกิจด้านแรงงานที่จะเข้าไปดูแลและให้บริการแก่คนไทยทุกคน ทั้งการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำ การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน การคุ้มครองแรงงาน การประกันสังคม โดย รมว.แรงงาน ได้เน้นย้ำอย่างชัดเจนว่าต้องการเห็นประชาชนทุกภาคส่วนกินดี อยู่ดี โดยพร้อมที่จะขับเคลื่อนประเทศไปด้วยกัน โดยจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
          “ขอให้ทุกคนนำความรู้ ประสบการณ์การทำงานในพื้นที่และทักษะความสามารถพิเศษ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำไปปรับใช้ในการทำงาน เร่งพัฒนาตนเองให้รู้เท่าทันเทคโนโลยี เตรียมตัวเองให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ และความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อตนเองรวมถึงการดำรงชีวิต เพื่อนร่วมงาน องค์การและท้องถิ่น รวมทั้งขอให้ช่วยผลักดันเป้าหมายในระดับต่าง ๆ ให้ประสบความสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป นางสาวอนุสรีฯ” กล่าวในท้ายสุด
           จากนั้น นางสาวอนุสรีฯ และคณะ ได้ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมศูนย์ Job Ready Center และติดตามความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาการว่างงานของผู้จบปริญญาตรี ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา สาขาหาดใหญ่ และลงพื้นที่ติดตามภารกิจด้านแรงงานในการช่วยลดความเหลื่อมล้ำให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยได้พบปะกับกลุ่มฝึกอาชีพจำนวน 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแปรรูปอาหารบ้านม้าเงย-โคกม่วง และกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทำกรงนก ต.ป่าชิง อ.จะนะ อีกด้วย

----------------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ - ข่าว/
กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายและประสานภูมิภาค - ภาพ/
11 กรกฎาคม 2561