ฟิลิปปินส์ ชื่นชมการทำงานของไทยในการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พร้อมขอบคุณให้การดูแลแรงงานฟิลิปปินส์อย่างดี

Date: 
Wednesday, 11 July 2018

            ฟิลิปปินส์ ขอบคุณ กระทรวงแรงงาน ดูแลแรงงานฟิลิปปินส์อย่างดี และชื่นชมการทำงานในการจัดทำทะเบียนประวัติและขออนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวของไทย พร้อมเสนอความร่วมมือสองฝ่ายในการช่วยเหลือสิทธิประโยชน์ต่างๆ แรงงานฟิลิปปินส์

 

 

 

            วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ นางแมรี โจ เอ.แบร์นาร์โด-อารากอน เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งฟิลิปปินส์ ประจำประเทศไทย เข้าพบหารือเรื่องของการแก้ไขกฎหมายแรงงานไทยที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะแรงงานชาวฟิลิปปินส์ การกำหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำ (ตาม พระราชกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒) และลักษณะความผิดและโทษเกี่ยวกับการทำงานของคนต่างด้าว (ตาม พรบ.การบริหารการจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ และ พรก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๑) ณ ห้องรับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ชั้น ๖ อาคารกระทรวงแรงงาน

            พลตำรวจเอก อดุลย์ฯ กล่าวว่า เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งฟิลิปปินส์ ประจำประเทศไทย ได้แสดงความขอบคุณกระทรวงแรงงานที่ดูแลแรงงานฟิลิปปินส์ จำนวน ๑๕,๖๗๙ คน (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑)  ซึ่งเป็นแรงงานที่เข้ามาทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายที่อยู่ในประเทศไทยเป็นอย่างดี และได้รับการคุ้มครอง ดูแล สิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมชื่นชมการจัดทำทะเบียนประวัติและขออนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวของไทย และได้เสนอให้มีการเจรจาการช่วยเหลือด้านสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของแรงงานฟิลิปปินส์ ในส่วนของข้อตกลง สัญญาจ้าง และการให้ความคุ้มครองสิทธิด้านต่างๆ ร่วมกัน อีกทั้งทางกระทรวงแรงงานจะได้ขอประสานความร่วมมือเกี่ยวกับการส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานด้านการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของฟิลิปปินส์ที่ปัจจุบันอยู่ระดับ เทียร์ ๑ เพื่อนำมาปรับใช้และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของไทยให้มีระดับที่เพิ่มขึ้นกว่าปัจจุบันที่อยู่ในระดับ เทียร์ ๒ ในอนาคตต่อไป

------------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

กัณติภณ คูสมิทธิ์ ข่าว

สมภพ ศีลบุตร ภาพ