ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ก.แรงงาน วางพวงมาลาถวายราชสักการะ วันอานันทมหิดล

Date: 
Sunday, 09 June 2019

            วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายสุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน นำคณะข้าราชการกระทรวงแรงงาน ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๘ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.๘ อาคาร อปร. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

 

--------------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์