ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ก.แรงงาน เข้ารับพระราชทาน “เข็มวันอานันทมหิดล”

Date: 
Sunday, 09 June 2019

            วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน “เข็มวันอานันทมหิดล” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ นางอัจฉรา แก้วกำชัยเจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ผู้แทนกระทรวงแรงงาน ณ ห้องประชุม เฉลิม พรมมาส อาคาร อปร. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

 

--------------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์