ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ก.แรงงาน ประชุม คกก.วิชาการและกลั่นกรอง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒

Date: 
Friday, 14 June 2019

            วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการและกลั่นกรอง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ โดยที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการศึกษารูปแบบของการกำหนดค่าจ้างสำหรับแรงงานที่เหมาะสมกับประเทศไทย และการวิเคราะห์ข้อมูลผลกระทบ ข้อดี-ข้อเสียในการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ เพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาลชุดใหม่ ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น ๕ อาคารกระทรวงแรงงาน 

 

                                                                                                                                                                        DOWNLOAD IMAGES
--------------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์