ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

กฎหมายแรงงาน

ลำดับ กฎหมาย TH EN
1 พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ดาวน์โหลดกฎหมาย
2 พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ดาวน์โหลดกฎหมาย
3 พระราชบัญญัติ แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 ดาวน์โหลดกฎหมาย Download law
4 พระราชบัญญัติ จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๔ ดาวน์โหลดกฎหมาย
5 พระราชบัญญัติ จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ ดาวน์โหลดกฎหมาย
6 พระราชบัญญัติ จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ ดาวน์โหลดกฎหมาย
7 พระราชบัญญัติ การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ ดาวน์โหลดกฎหมาย Download law
8 พระราชกำหนด การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดกฎหมาย
9 พระราชกำหนด การนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดาวน์โหลดกฎหมาย
10 พระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๓ ดาวน์โหลดกฎหมาย
11 พระราชบัญญัติ แรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘ ดาวน์โหลดกฎหมาย
12 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กำหนดแบบแสดงรายการและสถานที่นำส่งเงินเข้ากองทุน เพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ดาวน์โหลดกฎหมาย
13 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดประเภทงานให้คนต่างด้าวตามมาตรา ๑๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติ การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นผู้เสียหายจากการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ หรือพยานในความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ทำได้ ดาวน์โหลดกฎหมาย
14 ระเบียบกรมการจัดหางาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณาอนุญาต การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๕ ดาวน์โหลดกฎหมาย
15 ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าว กลับออกไปนอกราชอาณาจักร ว่าด้วยการรับเงิน การใช้จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน์ และการตรวจสอบภายใน ของกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ดาวน์โหลดกฎหมาย
16 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กำหนดแบบรายงานการรับจ่ายเงินและแบบรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ที่ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร๑ ดาวน์โหลดกฎหมาย
17 ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าว กลับออกไปนอกราชอาณาจักร ว่าด้วยการรับเงิน การใช้จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน์ และการตรวจสอบภายใน ของกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ ดาวน์โหลดกฎหมาย
18 กฎกระทรวง กำหนดเวลาการหักเงินค่าจ้างเพื่อนำส่งเข้า กองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดกฎหมาย
19 ระเบียบกรมการจัดหางาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๗ ดาวน์โหลดกฎหมาย
20 ระเบียบกรมการจัดหางาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินสินบน เงินรางวัล และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ตามกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนงานต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๘ ดาวน์โหลดกฎหมาย