ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

หน้าหลัก > กฎหมายแรงงาน > กฎหมายเกี่ยวกับการจัดหางาน

กฎหมายเกี่ยวกับการจัดหางาน

ลำดับ กฎหมาย TH EN
1 พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ดาวน์โหลดกฎหมาย
2 พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ดาวน์โหลดกฎหมาย
3 พระราชบัญญัติ จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๔ ดาวน์โหลดกฎหมาย
4 พระราชบัญญัติ จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ ดาวน์โหลดกฎหมาย
5 พระราชบัญญัติ จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ ดาวน์โหลดกฎหมาย
6 พระราชบัญญัติ การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ ดาวน์โหลดกฎหมาย Download law
7 พระราชกำหนด การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดกฎหมาย
8 พระราชกำหนด การนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดาวน์โหลดกฎหมาย
9 พระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๓ ดาวน์โหลดกฎหมาย
10 พระราชบัญญัติ แรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘ ดาวน์โหลดกฎหมาย
11 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กำหนดแบบแสดงรายการและสถานที่นำส่งเงินเข้ากองทุน เพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ดาวน์โหลดกฎหมาย
12 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดประเภทงานให้คนต่างด้าวตามมาตรา ๑๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติ การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นผู้เสียหายจากการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ หรือพยานในความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ทำได้ ดาวน์โหลดกฎหมาย
13 ระเบียบกรมการจัดหางาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณาอนุญาต การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๕ ดาวน์โหลดกฎหมาย
14 ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าว กลับออกไปนอกราชอาณาจักร ว่าด้วยการรับเงิน การใช้จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน์ และการตรวจสอบภายใน ของกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ดาวน์โหลดกฎหมาย
15 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กำหนดแบบรายงานการรับจ่ายเงินและแบบรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ที่ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร๑ ดาวน์โหลดกฎหมาย
16 ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าว กลับออกไปนอกราชอาณาจักร ว่าด้วยการรับเงิน การใช้จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน์ และการตรวจสอบภายใน ของกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ ดาวน์โหลดกฎหมาย
17 กฎกระทรวง กำหนดเวลาการหักเงินค่าจ้างเพื่อนำส่งเข้า กองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดกฎหมาย
18 ระเบียบกรมการจัดหางาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๗ ดาวน์โหลดกฎหมาย
19 ระเบียบกรมการจัดหางาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินสินบน เงินรางวัล และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ตามกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนงานต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๘ ดาวน์โหลดกฎหมาย
20 ระเบียบกรมการจัดหางาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณาอนุญาตการทำงาน ของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ดาวน์โหลดกฎหมาย