ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

หน้าหลัก > กฎหมายแรงงาน > กฎหมายเกี่ยวกับการประกันสังคม

กฎหมายเกี่ยวกับการประกันสังคม

ลำดับ กฎหมาย TH EN
1 กฏกระทรวง กำหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๑ ดาวน์โหลดกฎหมาย
2 กฏกระทรวง กำหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่าย ตามพระราชบัญญัติเงินทนแทน พ.ศ.๒๕๓๗ , พ.ศ. ๒๕๔๘ ดาวน์โหลดกฎหมาย
3 พระราชบัญญัติ เงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ ดาวน์โหลดกฎหมาย Download law
4 พระราชกฤษฎีกา กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์ทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิ ในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. ๒๕๕๔ ดาวน์โหลดกฎหมาย
5 กฏกระทรวง กำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ.๒๕๕๕ ดาวน์โหลดกฎหมาย
6 แนวปฏิบัติการพิจารณาดำเนินการตามสัญญาจ้างให้บริการทางการแพทย์ ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๓ ดาวน์โหลดกฎหมาย
7 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดอัตราผลประโยชน์ตอบแทนเงินบำเหน็จชราภาพ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ ดาวน์โหลดกฎหมาย
8 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดอัตราผลประโยชน์ตอบแทนเงินบำเหน็จชราภาพของผู้ประกันตนตามมาตร ๔๐ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕ ดาวน์โหลดกฎหมาย
9 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดอัตราผลประโยชน์ตอบแทนเงินบำเหน็จชราภาพของผู้ประกันตนตามมาตร ๔๐ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ ดาวน์โหลดกฎหมาย
10 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดอัตราผลประโยชน์ตอบแทนเงินบำเหน็จชราภาพของผู้ประกันตนตามมาตร ๔๐ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ ดาวน์โหลดกฎหมาย
11 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดอัตราผลประโยชน์ตอบแทนเงินบำเหน็จชราภาพ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕ ดาวน์โหลดกฎหมาย
12 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดอัตราผลประโยชน์ตอบแทนเงินบำเหน็จชราภาพของผู้ประกันตนตามมาตร ๓๓ และมาตรา ๓๙ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ ดาวน์โหลดกฎหมาย
13 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดอัตราผลประโยชน์ตอบแทนเงินบำเหน็จชราภาพ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ดาวน์โหลดกฎหมาย
14 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดอัตราผลประโยชน์ตอบแทนเงินบำเหน็จชราภาพ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ดาวน์โหลดกฎหมาย
15 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดอัตราผลประโยชน์ตอบแทนเงินบำเหน็จชราภาพประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ดาวน์โหลดกฎหมาย
16 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดอัตราผลประโยชน์ตอบแทนเงินบำเหน็จชราภาพประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ดาวน์โหลดกฎหมาย
17 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดอัตราผลประโยชน์ตอบแทนเงินบำเหน็จชราภาพประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ดาวน์โหลดกฎหมาย
18 ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่องอัตราเงินสบทบ อัตราเงินฝาก วิธิการประเมินและการเรียกเก็บเงินสมทบ ดาวน์โหลดกฎหมาย
19 ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดชนิดของโรคซึ่งเกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของงานหรือเนื่องจากการทำงาน ดาวน์โหลดกฎหมาย
20 ประการศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอย่างอื่นซึ่งรุนแรงหรือเรื้งรัง พ.ศ. ๒๕๕๓ ดาวน์โหลดกฎหมาย