ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

กฎหมายแรงงาน

กฎหมาย TH EN
legal icon ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าว กลับออกไปนอกราชอาณาจักร ว่าด้วยการรับเงิน การใช้จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน์ และการตรวจสอบภายใน ของกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ดาวน์โหลดกฎหมาย
legal icon ระเบียบกรมการจัดหางาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณาอนุญาต การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๕ ดาวน์โหลดกฎหมาย
legal icon ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดประเภทงานให้คนต่างด้าวตามมาตรา ๑๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติ การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นผู้เสียหายจากการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ หรือพยานในความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ทำได้ ดาวน์โหลดกฎหมาย
legal icon ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กำหนดแบบแสดงรายการและสถานที่นำส่งเงินเข้ากองทุน เพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ดาวน์โหลดกฎหมาย
legal icon พระราชบัญญัติ แรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘ ดาวน์โหลดกฎหมาย
legal icon พระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๓ ดาวน์โหลดกฎหมาย
legal icon พระราชกำหนด การนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดาวน์โหลดกฎหมาย
legal icon พระราชกำหนด การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดกฎหมาย
legal icon พระราชบัญญัติ การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ ดาวน์โหลดกฎหมาย Download law
legal icon พระราชบัญญัติ จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ ดาวน์โหลดกฎหมาย
legal icon พระราชบัญญัติ จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ ดาวน์โหลดกฎหมาย
legal icon พระราชบัญญัติ จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๔ ดาวน์โหลดกฎหมาย
legal icon พระราชบัญญัติ แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 ดาวน์โหลดกฎหมาย Download law
legal icon พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ดาวน์โหลดกฎหมาย
legal icon พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ดาวน์โหลดกฎหมาย