ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

กฎหมายแรงงาน

กฎหมาย TH EN
legal icon ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าทดแทนการขาดรายได้ กรณีทุพพลภาพอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน ดาวน์โหลดกฎหมาย
legal icon ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ๓) ดาวน์โหลดกฎหมาย
legal icon ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ๒) ดาวน์โหลดกฎหมาย
legal icon ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ ดาวน์โหลดกฎหมาย
legal icon ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเรียกหรือรับเงินประกันการทำงาน หรือเงินประกันความเสียหายในการทำงานจากลูกจ้าง ดาวน์โหลดกฎหมาย
legal icon คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๑๓๒/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ ดาวน์โหลดกฎหมาย
legal icon คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๑๓๑/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานและพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ ดาวน์โหลดกฎหมาย
legal icon สรุปผลการสัมมนาไตรภาคี รับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดกฎหมาย
legal icon สรุปผลการสัมมนาไตรภาคี รับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดกฎหมาย
legal icon สรุปผลการสัมมนาไตรภาคี รับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดกฎหมาย
legal icon บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. .... ดาวน์โหลดกฎหมาย
legal icon บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ดาวน์โหลดกฎหมาย
legal icon บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ดาวน์โหลดกฎหมาย
legal icon บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ดาวน์โหลดกฎหมาย
legal icon แผนพัฒนากฎหมายของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำปี ๒๕๕๑ ดาวน์โหลดกฎหมาย
legal icon แผนพัฒนากฎหมายของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำปี ๒๕๔๙ ดาวน์โหลดกฎหมาย
legal icon แผนพัฒนากฎหมายของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำปี ๒๕๔๘ ดาวน์โหลดกฎหมาย
legal icon ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขอรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน การรับรอง มาตรฐานฝีมือแรงงาน ดาวน์โหลดกฎหมาย
legal icon ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และกาบริหารกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๗ ดาวน์โหลดกฎหมาย
legal icon ระเบียบสำนักงานประกันสังคม ว่าด้วยการออกบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ (ฉบับที่ ๔)พ.ศ. ๒๕๕๕ ดาวน์โหลดกฎหมาย