SPEED - UP

 

แปลว่า       : เร่งเครื่อง

หมายถึง    : คำที่คนงานใช้กันในเวลาที่สถานะการณ์บีบบังคับให้เขาต้องเพิ่มความพยามในการทำงานขึ้น โดยไม่ได้รับรายได้เพิ่มเพื่อชดเชยใดๆทั้งสิ้น การเร่งเครื่องอาจเป็นในรูปการเพิ่มงานให้ทำมากขึ้นโดยตรง หรืออาจเป็นผลมาจากการลดอัตราค่าจ้างต่อชิ้นลง ซึ่งเป็นการบังคับให้คนงานผลิตงานของตนออกมามากขึ้น เพื่อจะคงรายได้เอาให้เท่าเดิม (ดูการกำหนดให้ทำงานมากขึ้น .....ประกอบ)

FAIR EMPLOYMENT PRACTICE

 

แปลว่า         : การจ้างที่เป็นธรรม

หมายถึง      : กฎหมายซึ่งห้ามมิให้นายจ้างเลือกปฏิบัติในการว่าจ้าง การกำหนดให้ดำรงตำแหน่ง หรือการเลื่อนตำแหน่งของลูกจ้าง หรือห้ามมิให้สหภาพเลือกปฏิบัติต่อผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก เนื่องจากเผ่าพันธุ์ผิว ศาสนา หรือเชื้อชาติดั้งเดิม ฯลฯ

 

ARBITRABILITY

 

แปลว่า     : เรื่องที่ชี้ขาดได้

SOLE BARGAINING

 

แปลว่า        : การเจรจาต่อรองแต่เพียงผู้เดียว

หมายถึง     : สิทธิทางกฎหมายหรือสิทธิที่เกิดจากสัญญาของสหภาพแรงงานแห่งหนึ่งว่าในการเจรจาต่อรองเพื่อลูกจ้างทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างที่เป็นสมาชิกของสหภาพหรือไม่ได้เป็นสมาชิก ก็ตาม สหภาพจะเป็นผู้แทนในการเจรจาแต่เพียงผู้เดียว (ดูการเจรจาร่วมต่อรอง หน่วยงานต่อรอง.....ประกอบ)

FACT-FINDING

 

แปลว่า         : การหาข้อเท็จจริง

WALKING DELEGATE

 

แปลว่า         : ผู้แทนสายตรวจ

หมายถึง      : นักสหภาพ ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานแต่ละงาน เพื่อให้แน่ใจว่าคนงานได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม

ESCAP CLAUSE

 

 

แปลว่า         : อนุมาตราว่าด้วยการยกเว้น การดำรงสมาชิกสหภาพ

หมายถึง      : ข้อกำหนดในคำวินิจฉัย ว่าด้วยการคงสภาพเป็นสมาชิกในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองโดยคณะกรรมาธิการแรงงานยามสงคราม กำหนดว่า สมาชิกสามารถลาออกจากสหภาพหลังจากช่วงเวลา ระยะหนึ่งหลังการออกข้อกำหนดในคำวินิจฉัยนี้ (ดู การคงสภาพการเป็นสมาชิก...ประกอบ)

ARBITRATION-COSTS

 

แปลว่า     : ค่าใช้จ่ายในการตัดสินชี้ขาดโดยผู้ตัดสินชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน

ESCALATOR CLAUSE

 

แปลว่า         : อนุสัญญาค่าครองชีพ

หมายถึง      : อนุสัญญาในสัญญาการจ้างงานของสหภาพ ซึ่งกำหนดให้มีการเพิ่มเงินค่าครองชีพในอัตราค่าจ้าง เพื่อให้สมดุลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้า ตามปกติจะถือเอาดัชนีราคาสินค้าเป็นมาตรฐานสำหรับการเปลี่ยนแปลงของราคา

 

 

SOCIAL UNIONISM

 

แปลว่า       :  สหภาพสังคมสงเคระห์

Syndicate content