พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2551

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๑

 

 

File: 

แบบแจ้งความต้องการแรงงานต่างด้าว

ประเภทฟอร์ม: 
กรมการจัดหางาน

แบบคำร้องขอจดทะเบียนคนต่างด้าว พม่า ลาว กัมพูชา

ประเภทฟอร์ม: 
กรมการจัดหางาน

บัญชีรายชื่อคนต่างด้าวทำงาน

ประเภทฟอร์ม: 
กรมการจัดหางาน

แบบถ่ายทอดความรู้/รายงานการฝึกสอนพนักงานคนไทย

ประเภทฟอร์ม: 
กรมการจัดหางาน

แบบหนังสือรับรองการจ้าง

ประเภทฟอร์ม: 
กรมการจัดหางาน

แบบหนังสือรับรองวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทำงาน

ประเภทฟอร์ม: 
กรมการจัดหางาน
Syndicate content