GUARANTEED WAGE RATE

 

แปลว่า         : การประกันอัตราค่าจ้าง

หมายถึง      : อัตราพื้นฐาน หรืออัตราขั้นต่ำ ซึ่งกำหนดไว้เป็นหลักประกันให้ค่าจ้างตามระบบค่าจ้างรายชิ้นโดยไม่คำนึงถึงว่าผลงานรายชิ้นนั้นจะออกมาเท่าใดก็ตาม

GUARANTEED EMPLOYMENT

 

แปลว่า         : การประกันการจ้าง

หมายถึง      : แผนการซึ่งจัดขึ้นโดยนายจ้าง หรือจากผลการเจรจาของนายจ้างกับสหภาพ เพื่อให้หลักประกันแก่ลูกจ้างว่าจะได้ทำงานกี่วันต่อสัปดาห์ หรือกี่สัปดาห์ต่อปี หรืออาจกำหนดเป็นมูลค่าของค่าจ้างก็ได้ (ดู ค่าจ้างรายปี...ประกอบ)

GRIEVANCE COMMITTEE

 แปลว่า         : คณะกรรมการร้องทุกข์

หมายถึง      : เป็นคณะกรรมการคณะหนึ่งของสหภาพ ประกอบด้วยกรรมการซึ่งได้รับการเลือกตั้งจากเพื่อนร่วมงาน ให้เป็นตัวแทนในการดำเนินการร้องทุกข์ ซึ่งตามปกติคณะกรรมการ มักจะเป็นผู้ดำเนินการในขั้นกลาง ส่วนมากคณะกรรมการดังกล่าวนี้ จะเป็นผู้ตัดสินนโยบายการร้องทุกข์ของสหภาพด้วย

YELLOW - DOG CONTRACT

 

แปลว่า         : สัญญาห้ามเป็นสัญญาสหภาพ

หมายถึง      : ข้อความขำขันอันหมายถึงเอกสารซึ่งนายจ้างทั่วๆไปในสมัยก่อนชอบบังคับให้ลูกจ้างของตนลงนามเพื่อใช้เป็นเงื่อนไขประการหนึ่งในการจ้าง ซึ่งข้อความในสัญญาดังกล่าวจะเป็นในทำนองว่าลูกจ้างให้สัญญาว่าจะไม่เข้าเป็นสมาชิกของสหภาพแรงงาน หรือมิฉะนั้นก็จะไม่เข้าร่วมหรือยุ่งเกี่ยวกับการกระทำใดๆของสหภาพแรงงาน

GRIEVANCE PROCEDURE

 

แปลว่า         : กระบวนการร้องทุกข์

WORK - TO - RULE

 

แปลว่า         : การทำตามกฎหมาย

หมายถึง      : การประท้วงโดยการที่คนงานทำตามกฎและระเบียบปฏิบัติในการทำงานของบริษัทอย่างเคร่งครัด กฎ

GRIEVANCE

 

แปลว่า         : การร้องทุกข์

หมายถึง      : กล่าวโดยทั่วไป ก็คือการร้องทุกข์อย่างเป็นทางการ โดยคนงานผู้หนึ่งหรือโดยสหภาพหนึ่งต่อนายจ้าง หรือโดยนายจ้างต่อคนงานหรือต่อสหภาพ ในกรณีที่มีสัญญาข้อตกลงร่วมจะเกิดมีการร้องทุกข์ขึ้นก็ต่อเมื่อฝ่ายคนงานหรือฝ่ายจัดการ รู้สึกว่าอีกฝ่ายหนึ่งละเมิดข้อกำหดข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อในสัญญา

WORK SHARING

 

แปลว่า         : การเฉลี่ยงาน

หมายถึง      : แผนอันแน่นอนซึ่งนายจ้างนำเอามาใช้ หรือกำหนดไว้ในสัญญาข้อตกลงร่วมระหว่างนายจ้างและสหภาพแรงงานอันเป็นการลดปริมาณงานของทุกๆคนลงในช่วงการค้าชงักงัน อาจลดการผลิตชั่วโมงการทำงานรายวัน หรือชั่วโมงการทำงานต่อสัปดาห์ของแต่ละคนลงเพื่อจะได้มีงานทำกันทุกคน

GOON

 

แปลว่า         : มือรับจ้าง

หมายถึง      : บุคคลภายนอกผู้ยื่นมือเข้ามายุติการผละงานและความพยายามที่จะก่อตั้งสหภาพ

GENERAL STRIKE

 

แปลว่า         :  การนัดหยุดงานทั่วไป

หมายถึง       : การนัดหยุดงานกันอย่างกว้างขวางเพื่อแสดงความเห็นใจ มีคนงานจากหลายๆ อาชีพ และหลายสหภาพเข้าร่วมในการนัดหยุดงานนั้น แตกต่างจากการนัดหยุดงานของคนงานเฉพาะบางอาชีพ หรือบางอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นการกระทำที่อยู่ในแวดวงของสหภาพเดียวหรืออาชีพเดียวแม้โรงงานจะอยู่กระจัดกระจายในที่ต่างๆ ทั่วประเทศก็ตาม

Syndicate content