แบบคำร้องขอจดทะเบียนคนต่างด้าว พม่า ลาว กัมพูชา

ประเภทฟอร์ม: 
กรมการจัดหางาน

บัญชีรายชื่อคนต่างด้าวทำงาน

ประเภทฟอร์ม: 
กรมการจัดหางาน

แบบถ่ายทอดความรู้/รายงานการฝึกสอนพนักงานคนไทย

ประเภทฟอร์ม: 
กรมการจัดหางาน

แบบหนังสือรับรองการจ้าง

ประเภทฟอร์ม: 
กรมการจัดหางาน

แบบหนังสือรับรองวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทำงาน

ประเภทฟอร์ม: 
กรมการจัดหางาน

หนังสือมอบอำนาจ

ประเภทฟอร์ม: 
กรมการจัดหางาน

หนังสือมอบอำนาจจากคนต่างด้าว

ประเภทฟอร์ม: 
กรมการจัดหางาน

กรมการจัดหางาน แบบ ตท.13

ประเภทฟอร์ม: 
กรมการจัดหางาน

แบบแจ้งการได้รับอนุญาต

ประเภทฟอร์ม: 
กรมการจัดหางาน

แบบแจ้งการรับเข้าทำงาน และการย้ายออก

ประเภทฟอร์ม: 
กรมการจัดหางาน
Syndicate content