ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Minister House

minister house

Ministry structure

History

 

 

 

 

Policy / vision / mission

Message from the Minister to the public

พระราชบัญญัติสงเคราะห์อาชีพแก่คนไทย พ.ศ. 2499

วัตถุประสงค์  

 
เพื่อส่งเสริมและเป็นการช่วยเหลือคนไทยให้มีงานอาชีพเป็นหลักฐานเพิ่มขึ้น 

  
สาระสำคัญ   
กำหนด ให้เจ้าของสถานประกอบการอุตสาหกรรม พาณิชยกรรมหรือธุรกิจตามที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาซึ่งมีคนงานตั้งแต่สิบคน ขึ้นไป จะต้องจัดให้มีคนงานที่มีสัญชาติไทยเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าที่กำหนดในพระราช กฤษฎีกาซึ่งต้องไม่เกินร้อยละห้าสิบของจำนวนคนงานทั้งหมด
พระราชกฤษฎีกาซึ่งออกตามพระราชบัญญัติฉบับนี้มี 2 ฉบับ คือ   

พ.ร.บ. จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน

เป็นกฎหมายด้านสังคมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสวัสดิภาพของคนงาน และป้องกันไม่ให้เกิดการหลอกลวงคนงาน จะเกี่ยวพันกับธุรกิจจัดหางานทั้งในและต่างประเทศ โดยมีการประกาศใช้ครั้งแรกเมื่อปี 2528 และแก้ไขปรับปรุงในปี 2537 กฎหมายแบ่งออกเป็น 7 หมวด 96 มาตรา ดังนี้

 

หมวด 1 ว่าด้วยสำนักงานทะเบียนจัดหางานกลาง

สำนักงานทะเบียนจัดหางานจังหวัดและสำนักจัดหางาน กำหนดให้มีการจัดตั้งสำนักงานทะเบียนจัดหางานกลางในกรมการจัดหางาน สำนักงานทะเบียนจัดหางานจังหวัดในเขตจังหวัดอื่นนอกกรุงเทพมหานคร กับให้มีการจัดตั้งสำนักจัดหางานเพื่อให้บริการประชาชนโดยไม่คิดค่าบริการ

พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545

พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545

 

File: 

ตลาดนัดแรงงาน

สถานที่จัด  สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ (บ้านมนังคศิลา)
หน่วยงานที่จัด  สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1
โทรศัพท์     0-2223-2684-5
หมายเหตุ    

Syndicate content