ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

สถานการณ์แรงงาน ปี 2551

 

 

Situation of workers in 2551

ก.แรงงาน พิจารณา (ร่าง) แผนยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

วันที่: 
21 พฤษภาคม 2019

            วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๖) โดยที่ประชุมได้พิจารณาบทที่ ๔ : วิสัยทัศน์ /พันธกิจ/ประเด็นยุทธศาสตร์ / แผยที่กลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลฯ/ ปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จ/ ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น ๕ อาคารกระทรวงแรงงาน 

 

ก.แรงงาน เผย ทางการญี่ปุ่นคุมเข้มคนเข้าเมือง รองรับความต้องการแรงงานระบบใหม่

วันที่: 
21 พฤษภาคม 2019

            ก.แรงงาน เผย กฎหมายควบคุมคนเข้าเมืองฉบับใหม่ของญี่ปุ่น มีผลใช้บังคับ 1 เม.ย.62 รองรับความต้องการแรงงานระบบใหม่ กำหนดให้แรงงานที่อยู่ในญี่ปุ่นและแรงงานที่เดินทางมาจากประเทศต้นทาง ยื่นเอกสารขอวีซ่าชั่วคราว 4 เดือนจากสถานทูตญี่ปุ่น เพื่อให้มีเวลาในการยื่นขอวีซ่าตามสถานะใหม่

MOL Makes Merit for Visakha Bucha Day

วันที่: 
17 พฤษภาคม 2019

          On May 17, 2019, at 07.39 hours, Deputy Permanent Secretary of Labour, Mr. Suradej Waleeittikul,M.D., chaired the merit-making ceremony for 9 monks for Visakha Bucha day 2019. The Ministry of Labour’s executives, officials and officers took part in the event at the foyer on the 1st floor, Ministry of Labour.

 

MOL Congratulates New DSD Director-General

วันที่: 
16 พฤษภาคม 2019
          Today (May 16, 2019) at 13.30 hours, executives, officials and officers under the Office of the Permanent Secretary for Labour presented a basket of flowers to congratulate Mr. Suchat Pornchaiwiseskul, Inspector-General to the Office of the Permanent Secretary, on appointment of Director-General of the Department of Skill Development, following resolution from the Cabinet’s meeting on May 14, 2019. The occasion took place at the Ministry of Labour’s Inspector-General’s room, 8th floor, Ministry of Labour.
 
 

MOL Working Group on Informal Worker Assembly Meets

วันที่: 
16 พฤษภาคม 2019

            On May 16, 2019, at 10.00 hours, Deputy Permanent Secretary of Labour, Mr.Suradej Waleeittikul presided over the meeting of the working group on the informal worker assembly no. 1/2019, also participated by Deputy Permanent Secretary Mr. Vivat Jirapantuvanich and Deputy Permanent Secretary Pol.Maj. Romyong Surakitbanhan. The meeting considered the progress report of various working groups including the working group for ceremonies and registration, the working group academic, the working group on public relations and exhibitions, the finance working group, the working group on coordinating parties to join the informal labour assembly and the working group on nursing and safety.

MOL Joins Partner Companies in Organizing 15 Blood Donation Events in Honour of His Majesty the King

วันที่: 
16 พฤษภาคม 2019

            The Ministry of Labour together with companies and the National Blood Center, Thai Red Cross Society, organized the first mobile medical unit and blood donation project from the goal of 15 times to help workers and people who suffer from work hazards. The project also looks at promoting all sectors to recognize the sacrifice and doing good deeds without expecting returns and to celebrate the coronation ceremony of 2019.

 

Syndicate content