มอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

"นโยบาย Workforce transformation ของกระทรวงแรงงาน มุ่งปฏิรูปกำลังแรงงาน รองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี นวัตกรรม เศรษฐกิจ และสังคมในอนาคต ที่สำคัญมุ่งแก้ปัญหาขาดแคล

การยื่นขอรับเงินทดแทนจากกองทุนเงินทดแทน

กองทุนเงินทดแทน เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นทุนในการจ่ายเงินทดแทนให้แก่ลูกจ้าง เมื่อลูกจ

มาตรฐานแรงงานไทย (TLS 8001-2010) เครื่องมือในการดำเนินการเพื่อให้แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี

มาตรฐานแรงงานไทย (TLS 8001-2010) เครื่องมือในการดำเนินการเพื่อให้แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าของผู้ประกอบการ และเป็นการแสดงออกถึงการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน ส่งผลให้สินค้าที่ผลิตจากประเทศไทยได้รับความเชื่อมั่นจากคู่ค้าในเวทีการค้าโลก

นำไปสู่การขจัดอุปสรรคหรือข้อจำกัดทางการค้าที่เกี่ยวกับสิทธิแรงงานได้อย่างยั่งยืน เพื่อขยายการดำเนินการดังกล่าวไปสู่สถานประกอบกิจการต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม

ไขข้อข้องใจผู้ประกันตน

ไขข้อข้องใจผู้ประกันตน

มอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

"การพัฒนาศักยภาพแรงงานสตรี ให้มีทักษะความรู้ที่จะนำไปใช้ในการทำงานและการประกอบอ

กรณีใดบ้างที่นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างซึ่งถูกเลิกจ้าง

กรณีใดบ้างที่นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างซึ่งถูกเลิกจ้าง

นโยบาย #กระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

นโยบาย #กระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สถานประกอบการ ลูกจ้าง ผู้ประกันตน และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุ “โพดุล” และ “คาจิกิ”

สถานประกอบการ ลูกจ้าง ผู้ประกันตน และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุ “โพดุล” และ “คาจิกิ” สามารถขอรับความช่วยเหลือได้ที่หน่วยงานในสังกัด

เมื่อถูกเลิกจ้างโดยลูกจ้างไม่มีความผิด ต้องทำอย่างไร?

ลูกจ้างไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย สามารถขอรับความช่วยเหลือได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มคร

Syndicate content