หน้าหลัก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ หัวเรื่อง วันที่เผยแพร่
1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์กระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
19/08/2562
2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เอกสารแผ่นพับแผนปฏิบัติราชการสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) และแผนปฏิบัติราชการด้านแรงงาน (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/08/2562
3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/08/2562
4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการตัดและเก็บขนกิ่งไม้ บริเวณกระทรวงแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/08/2562
5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปี ๒๕๖๒ ของจังหวัด (One Plan) ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ของกระทรวงแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/08/2562
6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๙ รายการ และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/08/2562
7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/08/2562
8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษา โครงการสำรวจข้อมูลความต้องการและการขาดแคลนแรงงานของสถานประกอบการ ปี ๒๕๖๒ : พัฒนาข้อมูลอุปสงค์ อุปทานแรงงาน และกลไกในการจับคู่คนให้ตรงกับงาน เพื่อส่งเสริมการมีงานทำอย่างมีคุณค่า เพื่อรองรับงานในอนาคตและงานสีเขียว โดยวิธ
07/08/2562
9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/08/2562
10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/08/2562
11
จ้างเหมาบริการซักผ้าม่าน ห้องรับรองและห้องทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/08/2562
12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดหาบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (แบบมือถือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/08/2562
13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือสถิติแรงงานประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/08/2562
14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ประจำศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/08/2562
15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์รายงานการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลด้านแรงงาน เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/08/2562
16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดสถานที่พร้อมตกแต่งในการจัดกิจกรรม กระทรวงแรงงานร่วมบริจาคโลหิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/08/2562
17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/08/2562
18
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์กระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01/08/2562
19
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์กระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01/08/2562
20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือรายงานโครงการศึกษาวิเคราะห์ เรื่อง แนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาแรงงานเพื่อก้าวผ่านสู่เศรษฐกิจแห่งอนาคต กรณีศึกษา แรงงานในภาคการผลิต ภาคบริการท่องเที่ยว ภาคเกษตรและแรงงานสูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/08/2562