หน้าหลัก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ หัวเรื่อง วันที่เผยแพร่
1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระเป๋าเอกสารเพื่อใช้ในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง สุขกาย สุขใจในสถานที่ทำงาน ในยุค Thailand 4.0 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/03/2561
2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซตืกระทรวงแรงงาน ตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
21/03/2561
3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/03/2561
4
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศผู้อำนวยการกองอาเซียน
21/03/2561
5
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานช่าง จำนวน ๒๙ รายการ
21/03/2561
6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/03/2561
7
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องประชุม Executive Opertion Room ชั้น ๗
19/03/2561
8
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ห้องไฟฟ้า ชั้น ๑
19/03/2561
9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ๒ รายการ
16/03/2561
10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์
16/03/2561
11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างดำเนินการบริหารจัดการระบบสารสนเทศศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีคัดเลือก
16/03/2561
12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 25 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/03/2561
13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำปกใส่ประกาศนียบัตรสำหรับโครงการฝึกอบรมข้าราชการใหม่ของกระทรวงแรงงาน รุ่นที่ 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/03/2561
14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/03/2561
15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/03/2561
16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือผลการประชุมสัมมนาเครือข่ายงานวิจัยด้านแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/03/2561
17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/03/2561
18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศสำหรับโครงการฝึกอบรมข้าราชการใหม่ของกระทรวงแรงงาน รุ่นที่ 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/03/2561
19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร
09/03/2561
20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ๒๕ รายการ
09/03/2561