หน้าหลัก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ หัวเรื่อง วันที่เผยแพร่
1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของรางวัล อุปกรณ์สำหรับจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/01/2561
2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตุ๊กตาสำหรับจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/01/2561
3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของกองเศรษฐกิจการแรงงาน กลุ่มงานวิชาการเศรษฐกิจการแรงงาน
16/01/2561
4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
16/01/2561
5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแลโครงการบำรุงรักษาระบบบริหารงานเงินเดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/01/2561
6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/01/2561
7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/01/2561
8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เอกสารรายงานประจำปี 2560 กระทรวงแรงงานและเอกสารรายงานประจำปี 2560 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/01/2561
9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสารสนเทศสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 6 ระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอทรอนิกส์ (e-bidding)
12/01/2561
10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุศิลปกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/01/2561
11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/01/2561
12
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารและสถานที่บริเวณกระทรวงแรงงาน (เดือนมกราคม ๒๕๖๑)
10/01/2561
13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ สำหรับเลขานุการรองปลัดกระทรวงแรงงาน (นางเพชรรัตน์ สินอวย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/01/2561
14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำคู่มือการตรวจติดตาม ตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/01/2561
15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าบรรจุเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/01/2561
16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าบริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 มกราคม 2561 - 30 กันยายน 2561) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
05/01/2561
17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 41 รายการ
04/01/2561
18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 37 รายการ
04/01/2561
19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/01/2561
20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือผลการดำเนินงานคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และแรงงานผิดกฎหมาย (อกคร.) ประจำปี 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/01/2561