วีดิทัศน์กระทรวงแรนงงาน

ยุทธศาสตร์ 20 ปี กระทรวงแรงงาน

เดินหน้าประเทศไทย - จัดหางานเพื่อคนไทย