Skip to main content

สำนักงานแรงงานจังหวัดภาคเหนือ

หน่วยงาน/ที่ตั้ง
สำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร

ที่อยู่ ::สำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร ศาลากลางจังหวัด ชั้น2 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ ::0-5570-5028-9 
มท. ::16150    IP Phone :: 69620
e-mail ::kamphaeng@mol.mail.go.th , kamphaeng@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่

ที่อยู่ ::สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัด ชั้น1 ถนนโชตนา อำเภอเมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ ::0-5311-2622
มท. :: 25451   IP Phone :: 69500
e-mail :: chiangmai@mol.mail.go.th , chiangmai@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย

ที่อยู่ :: สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ถนนศูนย์ราชการ ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ :: 0-5315-2067, 0-5315-2068, 0-5315-2056 
มท. :: 26151   IP Phone :: 69570 
e-mail ::chiangrai@mol.mail.go.th , chiangrai@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก

ที่อยู่ :: สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก ศาลาากลางจังหวัด ชั้น1 ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
โทรศัพท์ :: 0-5551-3773
มท. :: 23550   IP Phone ::  69630
e-mail :tak@mol.mail.go.th , tak@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน

ที่อยู่ ::สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน ศาลากลางชั้น 1 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์ ::054 - 771020
มท. :: 21151   IP Phone ::  69550
e-mail :: nan@mol.mail.go.th , nan@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์

ที่อยู่ :: สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ ศาลากลางจังหวัด ชั้น3 ถนนสวรรค์วิถี อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ ::056 - 228394
มท. ::15450   IP Phone ::  69600
e-mail ::  nakhonsawan@mol.go.th , 

สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก

ที่อยู่ ::สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น3 ถนนวังจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ :: 055 - 248075-6
มท. ::20551   IP Phone :: 69650 
e-mail ::phitsanulok@mol.go.th , 

สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่

ที่อยู่ ::สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่ ศาลากลางจังหวัด ชั้น4 ถนนไชยบูรณ์ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000
โทรศัพท์ :: 054 - 621222-3
มท. ::21759   IP Phone ::  69540
e-mail ::phrae@mol.mail.go.th , phrae@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร

ที่อยู่ ::สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร ศาลากลางจังหวัด อาคารใหม่ ชั้น2 ต.ท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
โทรศัพท์ :: 056 - 613761
มท. :: 16751   IP Phone ::  69660
e-mail :: phichit@mol.mail.go.th , phichit@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา

ที่อยู่ ::สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า) ชั้น2 อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 560000
โทรศัพท์ ::076 - 413969
มท. :: 26751   IP Phone ::  69560
e-mail ::phayao@mol.mail.go.th , phayao@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์

ที่อยู่ ::สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนสระบุรี - หล่มสัก ตำบลสะเดียง  อำเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์  67000
โทรศัพท์ :: 056-721584
มท. :: 17350  IP Phone :: 69670
e-mail ::phetchabun@mol.mail.go.th , phetchabun@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ที่อยู่ :: สำนักงานแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ศาลากลางจังหวัด ชั้น 1 ถนนขุนลุมประพาส อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ ::053 - 611184
มท. :: 27350   IP Phone ::  69580
e-mail ::maehongson@mol.mail.go.th , maehongson@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง

ที่อยู่ :: สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดชั้น 2 ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000
โทรศัพท์ :: 054 - 265060
มท. :: 28551   IP Phone ::  69520
e-mail :: lampang@mol.mail.go.th , lampang@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน

ที่อยู่ ::สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ชั้น 4A หมู่10 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000
โทรศัพท์ ::053 - 512465-6
มท. ::27951   IP Phone ::  69510
e-mail :: lamphun@mol.mail.go.th , lamphun@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย

ที่อยู่ ::สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย ศาลากลางจังหวัด ชั้น4  ถนนนิกรเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000
โทรศัพท์ :: 055 - 612758
มท. :: 22950   IP Phone ::  69640
e-mail ::sukhothai@mol.mail.go.th , sukhothai@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์

ที่อยู่ :: สำนักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ศาลากลางจังหวัด ชั้น2 ถนนประชานิมิตร อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ ::055 - 440172
มท. : 22350   IP Phone ::  69530
e-mail ::uttaradit@mol.mail.go.th , uttaradit@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี

ที่อยู่ :: สำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี ศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า) ชั้น2 ถนนศรีอุทัย ตำบลอุทัยใหม่ จังหวัดอุทัยธานี 61000
โทรศัพท์ :: 098-7484879, 0-56511703 
มท. ::17950   IP Phone ::  69610
e-mail ::uthaithani@mol.mail.go.th , uthaithani@mol.go.th

1230
TOP