Skip to main content

กฎหมายเกี่ยวกับ การจัดหางาน

พระราชกำหนด การนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙

พระราชบัญญัติ การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑

พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐

22058
TOP