Skip to main content

โครงสร้างกรมการจัดหางาน

 1. นายไพโรจน์ โชติกเสถียร

  อธิบดีกรมการจัดหางาน

  1. สำนักงานเลขานุการกรม

  2. กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน

  3. กองนิติการ

  4. กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน

  5. กองบริหารทรัพยากรบุคคล

  6. กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ

  7. กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน

  8. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

  9. กองส่งเสริมการมีงานทํา

  10. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  11. สํานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 - 5

  12. สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว

  13. สำนักงานจัดหางานจังหวัด

1981
TOP