Skip to main content

โครงสร้างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

 1. นายประทีป ทรงลำยอง

  อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

  1. สํานักงานเลขานุการกรม

  2. กองบริหารการคลัง

  3. กองบริหารทรัพยากรบุคคล

  4. กองแผนงานและสารสนเทศ

  5. กรมพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ

  6. กองส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน

  7. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 – 25

  8. สํานักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก

  9. สํานักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน

1421
TOP