Skip to main content

โครงสร้างกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 1. นายนิยม สองแก้ว

  อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

  1. สำนักงานเลขานุการกรม

  2. กองคุ้มครองแรงงาน

  3. กองคุ้มครองแรงงานนอกระบบ

  4. กองความปลอดภัยแรงงาน

  5. กองนิติการ

  6. กองบริหารการคลัง

  7. กองการเจ้าหน้าที่

  8. กองสวัสดิการแรงงาน

  9. สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน

  10. สำนักแรงงานสัมพันธ์

  11. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5

  12. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด

650
TOP