Skip to main content

โครงสร้างกระทรวงแรงงาน‎

  1. กระทรวงแรงงาน

    1. สำนักงานรัฐมนตรี

    2. กลุ่มงานด้านนโยบายและอำนวยการ

    3. กลุ่มภารกิจด้านส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

    4. กลุ่มภารกิจด้านประกันความมั่นคงในการทำงาน

4192
TOP